باز دید لوی درستیز قوای مسلح از دروازه های ورودی شهر کابل

هیئت موظف که به فرمان رئیس جمهوری  اسلامی افغانستان بمنظور بررسی دروازه های عبوری شهر کابل  توظیف  گردیده بود، تحت ریاست لوی درستیز وقوای مسلح امروزتمام محلات را مورد بررسی قرار داده بمنظور بهبود امور هدایات لازم سپردند.

این هیئت بمنظور دریافت راه حل برای یک سیستم کارا و  پیشرفته به دروازه های که شهر کابل را به ولایات وصل مینماید رفته تمام کار کرد های مسوولین را مورد مطالعه قرار دادند سترجنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوای مسلح ، ستر جنرال جانان بارکزی معاون اول وزارت امورداخله درحالیکه قوماندان عمومی گارنیزیون کابل ، نماینده گان وزارت ترانسپورت و شاراوالی کابل نیز حضور داشتند تدابیر امنیتی ،پروسه اخذ مالیات و سایر بخش ها را از نزدیک مشاهده نموده بمنظور رفع مشکلات تامین امنیت وجلو گیری از ازدهام در شاهراه ها  به مسوولین هدایات لازم سپردند

لوی درستیز قوای مسلح حین دیدار از ساحه پلچرخی ، سنگ نوشته ودشت سقاوه با مسوولین گفت :" هدف ما دریافت راه حل اساسی برای بهتر شدن سیستم خدمات در دروازه ها شهر کابل است تا از یک طرف تکنالوژی پیشرفته احیا گردیده و از جانب دیگردرتدابیرامنیتی وسیستم شفاف جمع آوری مالیات بهبود کلی رونما گردد  تا مشکلات هموطنان ما که در این راه های رفت آمد مینماید حل وسهولیت های لازم در اختیار انها قرار داده شود ."

کمسیون به نماینده گان وزارت امورداخله،شاروالی کابل ووزارت ترانسپورت وظیفه سپرده تا یک میکانیزم کارا را در این راستا ایجاد ،محل مناسب وساحه وسیع راانتخاب نمایند.