سنگ تهداب سه پروژه ساختمانی در مربوطات وزارت دفاع ملی گذاشته شد

به منظور ایجاد سهولت های بیشتر برای منسوبین طبقه اناث اردوی ملی سنگ تهداب سه پروژه ساختمانی در مربوطات وزارت دفاع ملی گذاشته شد

کابل - افغانستان: در محفلیکه به همین منظور با اشتراک دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی، جنرال ریچارد کریپ ویل معاون قوماندانی حمایت قاطع، خانم نادیه صالح مشاور ارشد خانم اول کشور، نماینده گان سفارت خانه های آلمان ، هالند و ایتالیا مقیم کابل و رئیس حقوق بشر وانسجام جندر وزارت دفاع ملی در قرارگاه وزارت دفاع ملی تدویر یافته بود وزیر دفاع ملی طی سخنانی اعمار مرکزتعلیمی ، مرکز خدمات صحی نسائی و کودکستان را برای منسوبین اناث اردوی ملی تبریک گفته از کمک های نظامی و اقتصادی کشور های همکار ابراز قدردانی نمود.

آقای بهرای گفت: " از آنجاییکه زنان نیم پیکر جامعه را تشکیل میدهند، رهبری وزارت دفاع ملی از اشتراک فعال زنان در بخش های مختلف این وزارت حمایت می نماید و جهت بلند بردن ظرفیت آنان ، فرصت های خوبتر کاری را ایجاد نموده تا منسوبین طبقه اناث اردوی ملی بتوانند در کنار برادران شان با حفظ آموزه های اسلامی و مقررات نظامی فعالیت نمایند".

بعدأ خانم نادیه صالح مشاور ارشد خانم اول کشور پیام ایشان را در مورد ایجاد سهولت های بیشتر برای منسوبین طبقه اناث اردوی ملی قرائت نمود.

به همین گونه خانم شهلا عبوی رئیس حقوق بشر و انسجام جندر وزارت دفاع ملی پیرامون ضرورت این تأسیسات صحبت نموده از حمایت و تلاش های رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز جهت توامندی بیشتر منسوبین طبقه اناث ابراز قدردانی نمود.

در ادامه معاون قوماندانی حمایت قاطع و نماینده گان سفارت آلمان ، ایتالیا و هالند هریک باالنوبه حمایت و پیشتیبانی شانرا از اقدامات وزارت دفاع ملی در راستای توانمند سازی زنان اعلان نموده، حضور زنان را در صفوف قوای مسلح بخاطر تأمین امنیت بهتر شهروندان حائیز اهمیت دانستند.

# # #