هشتم مارچ روز بین المللی همبستگی زنان در وزارت دفاع ملی تجلیل گردید

ریاست حقوق بشر وانسجام جندر وزارت دفاع ملی طی محفل با شکوهی از هشتم مارچ روز بین المللی همبستگی زنان با اشتراک دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیردفاع ملی تجلیل بعمل آوردند.

در محفلیکه به همین مناسبت در تالار وزارت دفاع ملی دایر گردیده بود رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز، روئسای قرارگاه، مسئولین ریاست انسجام جندر و حقوق بشر وزارت دفاع ملی، جمع کثیری از منسوبین اناث اردوی ملی و شماری از مهانان داخلی و خارجی اشتراک نموده بودند.

در آغاز محفل خانم شهلا ابوی رئیس انسجام جندر و حقوق بشر وزارت دفاع ملی طی سخنانی پیرامون فعالیت های این ریاست واهداف وزارت دفاع ملی در مورد مشارکت زنان در صفوف اردوی ملی معلومات ارایه نموده خواستار نقش پر رنگ زنان در تصمیم گیری ها گردید.

سپس وزیر دفاع ملی ضمن آنکه این روز تاریخی را به منسوبین اناثیه اردوی ملی و تمام خواهران و مادران رنج کشیده افغانستان تبریک عرض نمود، نقش زنان و دختران را دوشادوش برادران شان در دفاع از وطن و حاکمیت ملی قابل اهمیت دانست.

وزیردفاع ملی گفت: از آنجاییکه زن نیم پیکر جامعه را تشکیل میدهد، جایگاه زن در تمام قوانین نافذه کشور در پرتو دین مبین اسلام در نظر گرفته شده و رهبری وزارت دفاع ملی در تلاش است طی پلان های دراز مدت ظرف 4 سال آینده نقش و رول زنان را در وزارت دفاع ملی بیشتر از این افزایش دهد.

به همین گونه خانم اول کشور نیز با ارسال نمودن پیام تصویری روز بین المللی زن را به تمام زنان قهرمان افغانستان بخصوص منسوبین اناث قوای مسلح کشور تبریک گفته از آنها خواست تا باپشتیبانی وحمایت یکدیگر در تمام عرصه های جامعه حضورشان را به اثبات رسانیده مسئولیت ها و فعالیت های موثر را بجا آورند.

بعدأ یک تن از منسوبین اناث اردوی ملی به نماینده گی از سایرین صحبت نموده گفت: یکی از دست آورد های جمهوری اسلامی افغانستان در سالهای پسین حضور پر رنگ زنان در قوای مسلح کشور میباشد و اطمینان داد که دختران شجاع افغانستان شانه به شانه با برادران شان در تأمین امنیت و ثبات تلاش می نمایند.

در اخیر محفل تقدیرنامه ها و تحایف از جانب هیئت رهبری وزارت دفاع ملی و ستردرستیز به اشتراک کننده گان توزیع گردید.

# # #