اساس کار ما را عدالت شفافیت ومبارزه با بی عدالتی در اردوی ملی تشکیل میدهد

اساس کار ما را عدالت شفافیت ومبارزه با بی عدالتی در اردوی ملی تشکیل میدهد که دراین راستا مبارزه جدی پرسونل حقوقی مهم وحیاتی است این مطلب را لوی درستیز قوای مسلح در جمع از قضات څارنوالان ،مشاورین حقوقی ووکلای مدافع قطعات اردوی ملی امروز در تالار وزارت دفاع ملی بیان داشت

قضات ،څارنوالان ،مشاورین حقوقی و وکلای مدافع قطعات اردوی ملی کار یک ساله خود را به ارزیابی گذاشته نکات مثبت را تقویه و نکات منفی را بر ملا ساختند تا در سال جدید با رهکار های بهتر وارد کار زار تامین عدالت مبارزه با فساد ،تامین شفافیت و ارائیه اگاهی های حقوقی به سربازان گردند که در نتیجه آن سطح جرایم کاهش وازتخطی های حقوقی در قطعات ومیادین جنگ جلو گیری بعمل آید.

سترجنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیزقوای مسلح طی سخنرانی خویش ضمن قدردانی ازفعالیت های منسوبین حقوقی ازدست اندرکاران این بخش خواست تا در تامین عدالت توجه جدی رامبذول داشته گراف جرایم را کاهش دهند

وی همچنان بیان داشت دادن اگاهی های حقوقی به سربازان راه گشاه برای تامین عدالت وباخبری آنان از مزایای قانون است تا در پرتوآن منسوبین اردوی ملی با اگاهی های لازم  جلو تخطی ها راقبل از وقوع آن بگیرند.

لوی درستیز اشتراک کننده گان را خطاب قرارداده گفت که وظیفه ومسئولیت های خطیر بخش حقوقی وقضائی در قطعات اردوی ملی حیاتی بوده باید با کاری شباروزی از یک طرف عدالت را تامین واز جانب دیگربا دادن اگاهی ها لازم  سطح احضارات محاربوی قطعات رابلند نگهداشته شود .

بعدآ بریدجنرال حسن المعاب برهان امیری معاون اول ریاست حقوق ستردرستیز وعده سپرد که بخش حقوقی تلاش مینماید از ارتکاب جرایم وتخطی های جرمی جلو گیری بموقع صورت گیرد وی گفت که تمام فیصله های ما به اساس قانون وعدالت صورت گرفته حق به حقدار داده می شود.