کنفرانس مشترک رهبری ارشد ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور در رابطه به ارزیابی نقاط مثبت ومنفی عملیات خالد و تطبیق عملیات نصرت در سال جدید 1397 به اشتراک محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی با اتخاذ تصامیم به کارش خاتمه داد

کنفرانس مشترک رهبری ارشد ارگانهای دفاعی و امنیتی کشور در رابطه به ارزیابی نقاط مثبت ومنفی عملیات خالد و تطبیق عملیات نصرت در سال جدید 1397 به اشتراک محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی  با اتخاذ تصامیم  به کارش خاتمه داد.

در این کنفرانس محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی کشور دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیردفاع ملی ، سترجنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوای مسلح ، سترجنرال مراد علی مراد معین ارشد امنیتی وزارت امورداخله ، عده از معاونین وزارت دفاع ملی ، امورداخله و ریاست عمومی امنیت ملی ، قوماندانان قول اردوی ها ، زون های پولیس و روئسای امنیت ملی اشتراک نموده روی مسایل مهم نظامی  بحث وتصامیم را اتخاذ نمودند  .

مشاور امنیت ملی طی صحبتی ضمن آنکه اشتراک کننده گان این سیمینار را در جهت تطبیق اجرای موفقانه پلان عملیات نصرت تشویق نمود خطاب به قوماندانان ارشد ارگانهای دفاعی وامنیتی گفت: گرد هم آمدن مدیران جنگ بخاطر تصمیم گیریهای بزرگ امنیتی در کشور سودمند بوده ومردم انتظار آن را دارد که نتایج خوبتر را درتامین امنیت واستقرار صلح ثبات کشور داشته باشند.

لوی درستیز قوایمسلح  در ارزیابی که ازاین کنفرانس داشت  گفت در کمپان پلان عملیات نصرت اولویت های ستراتیژیک امنیتی درنظرگرفته شده انکشاف ساحات امنیتی ،حفظ جغرافیای ،حکومت داری خوب وتامین امنیت کشور وپروژه های بزرگ اقتصادی ،تامین امنیت پروسه انتخابات میباشد که با پلانگذاری دقیق وتعهد مستحکم فرزندان دلیر نیروهای دفاعی وامنیتی موفقانه انشا  الله اجرا میشود

وزیر دفاع ملی کنفرانس را مثبت نتیجه گیری نموده گفت امروز رهبران ارشد قوای مسلح  با علاقمندی خاص در رابطه به ثبات واستقرار امنیت در کشور بحث مینمایند وزیر دفاع ملی افزود ما با اجرای عملیات ها در سال 1396  ضربات مستحکم  به دشمن وارد کردیم اکنون یک بهبود واضع در اقدامات ما دیده میشود انکشاف قوت های کوماندو و هوایی هماهنگی کامل میان نهاد های امنیتی ما را قادر میسازد تا به صوی  موفقیت بیشتر اقدامات خویش را انجام دهیم