اشتراک لوی درستیز قوای مسلح در جلسه فوق العاده قوماندان ارشد اردوی ملی قوت های سرحدی و روسای وزارت دفاع ملی و ستر درستیز

اردوی ملی در سال جدید با پلان سنجیده شده ،مورال عالی ،تعهد و غرور ملی درجهت پاسداری ازکشور، تمامیت ارضی شجاعانه به دفاع پرداخته،درحفظ جان و مال مردم در برابر دشمنان و تبهکاران، تا پای جان ایستاده گی می کنند این مطلب را لوی درستیز قوای مسلح امروز در جلسه فوق العاده قوماندان ارشد اردوی ملی قوت های سرحدی و روسای وزارت دفاع ملی و ستر درستیز بیان داشت

به اشتراک لوی درستیز قوای مسلح جلسه فوق العاده قوماندان ارشد اردوی ملی، قوت های سرحدی،روسای وزارت دفاع ملی وستردرستیز دایر وموضوعات مهم امنیتی کشور مورد بحث ومطالعه قرارداده شد .

قوماندانان قول اردو ها وقوت های سرحدی طی گزارشات شان از مورال عالی تعلیم وتربیه خوب سوق اداره ومدیریت سالم در جزو تامهای خویش برای تطبیق عملیات نصرت در سال 1397 اطمینان دادند

در این جلسه روئسای نیز صحبت نموده بیان داشتند که تمام اقدامات برای اکمالات بموقع لوژستیکی وتخنیکی قطعات صورت گرفته و وظایف محوله به صورت درست آن اجرا میگردد .

ستر جنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوایمسلح در حالیکه معاونین ستردرستیز نیزحضور داشتند  صحبت نموده گفت: درسال جاری قوت های  دفاعی وامنیتی مسوولیت تاریخی خود را درتامین امنیت دفاع از سرحدات وتمامیت ارضی به خوبی انجام دادند ومردانه رزمیدند

ستر جنرال یفتلی بیان داشت: آماده گی های مدیران جنگ کشور درسال جدید ما را آمید وار می سازد که پیروزی در میدانهای نبرد نصیب نیرو های ملی دفاعی وامنیتی بوده ساحات حاکمیت دولتی گسترش خواهد یافت .