قوماندان جدید التقرر قوای سرحدی توسط وزیر دفاع ملی معرفی گردید

به اساس فرمان مقام عالی ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان، تورنجنرال جمعه گل همت بحیث قوماندان عمومی قوای سرحدی وزارت دفاع ملی تعیین گردیده و توسط وزیردفاع ملی به پرسونل آن قوماندانی معرفی گردید.

در محفل که به همین مناسبت در قوماندانی عمومی قوای سرحدی تدویر یافته بود دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیردفاع ملی، معاون تعلیمات وپرسونل وزارت دفاع ملی ، ریس ارکان ستردرستیز، عده از روئسا وجنرالان وزارت دفاع ملی و ستردرستیز قوماندان و جمع کثیر پرسونل قوماندانی عمومی قوای سرحدی اشتراک نموده بودند.

ابتدا حکم مقام عالی ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان و امریه وزیردفاع ملی مبنی بر تقرر قوماندان جدید قوای سرحدی توسط معاون ریاست کادر وپرسونل ستردرستیز قرائت گردید.

متعاقبأ وزیردفاع ملی طی صحبتی از فعالیت های منسوبین قوای سرحدی در تأمین امنیت سرحدات کشور ابراز قدردانی نموده تقرر قوماندان جدید این قوا را تبریک گفت.

وزیردفاع ملی در ادامه سخنان شان پیرامون ضرورت انتقال قوای سرحدی از وزارت امور داخله به جانب وزارت دفاع ملی صحبت نموده ، از آوردن اصلاحات در تمام قدمه های قوای سرحدی خبرداد.

وزیردفاع ملی گفت:" رهبری این وزارت تلاش دارد تا بزود ترین فرصت قوای سرحدی را به یک نهاد موثر و کارا مبدل کند تا مایه افتخار به زعامت سیاسی ، مردم افغانستان و جامعه جهانی قرار گیرد.

وزیردفاع ملی از منسوبین قوای سرحدی خواست منحیث همکاران قوماندان جدید در جهت اجرای وظایف سپرده شده از هیچ گونه همکاری دریغ نورزند.

بعدأ قوماندان جدید التقرر قوای سرحدی به رهبری وزارت دفاع ملی اطمینان داد که با صداقت وایمانداری کامل آنچه درتوان دارد از وجب وجب سرحدات کشور حراست و پاسداری نموده ، شب و روز جهت تأمین ثبات در کشور تلاش خواهد نمود.

# # #