وزیردفاع ملی اسناد فراغت پیلوتان قوماندانی لوای خاص 777 هوایی را به آنان توزیع نمود

اولین دور پیلوتان قوماندانی لوای خاص 777 هوایی، پس از فراگیری تعلیمات مسلکی (فست پروف یا دیسانت عساکر از هلیکوپتر) فارغ گردیده، اسناد فراغت شان توسط وزیردفاع ملی به آنان توزیع گردید.

در محفلیکه به همین منظور در قوماندانی لوای خاص 777 هوایی دایر گردیده بود دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیردفاع ملی، معاون شورای امنیت و معاون ستردرستیز در امور قوای هوایی، برخی از روئسا وجنرالان وزارت دفاع ملی و ستردرستیز ، قوماندان و مسئولین بخش های مختلف لوای خاص 777 هوایی اشتراک نموده بودند.

وزیردفاع ملی طی صحبتی فراغت پیلوتان لوای خاص 777 هوایی را تبریک گفته، از اجرای وظایف شباروزی آنان در قسمت حمایت هوایی قطعات خاص کماندو، قول اردوهای ساحوی اردوی ملی و اجرای ضربات هوایی بالای مخفیگاه ها، محلات تجمع و دیپوهای مهمات دشمن ابراز قدردانی نموده گفت: "عملیات های خاص هوایی که توسط شما دلیرمردان بخاطر دفاع از افغانستان و مردم عزتمند این سرزمین در نقاط مختلف کشور اجرا میشود، اهداف و برنامه های استراتیژیک دشمن را بشکست روبرو نموده و تلفات سنگین را به آنان وارد کرده است.

رهبری دولت افغانستان و وزارت دفاع ملی به بازوان توانای منسوبان قوای مسلح بخصوص قوای هوایی کشور افتخار نموده، از شما توقع دارد تا بیشتر از پیش در جهت اجرای وظایف میهنی و فشار آوردن بالای دشمن تلاش نمایید، تا دشمنان مردم افغانستان از کشتن مردمان ملکی و تخریب اماکن عام المنفعه دست برداشته و به میز مذاکره حاضر شوند و در نهایت به صلح وثبات افغانستان بی انجامد.

بعدأ وزیردفاع ملی و هیئت همراه شان از مرکز سوق واداره، مرکز استخبارات امنیتی و بخش های تدریسی عملی ونظری این قوماندان دیدن نموده گزارش قوماندان لوای خاص هوایی را در مورد ارتقای ظرفیت پرسونل، دست آورد ها، پیشنهادات و چالش های موجود استماع نمود.

در اخیر وزیردفاع ملی و هیئت معیتی شان جریان عملی دیسانت عساکر از هلیکوپتر را که توسط فارغان اولین دور تعلیمات مسلکی (فست پروف) اجرا میگردید مشاهده نمودند.

وزیردفاع ملی آنعده از پرسونل این قوماندانی را که در جریان وظایف از خود لیاقت وشایستگی نشان داده بودند مورد تقدیر قرارداد.

# # #