وزیردفاع ملی با سفیر کشور کانادا ملاقات نمود

دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی درحالیکه رئیس دفترمقام وزارت نیز حضور داشت با آقای (فرانکوز رویست ) سفیر جدید کشور کانادا مقیم افغانستان واتشه جدید نظامی آنکشور ملاقات نمود.

این ملاقات که در مقر وزارت دفاع ملی صورت گرفت، طرفین پیرامون اوضاع امنیتی افغانستان و منطقه و کمک های کشور کانادا در عرصه نظامی و ملکی بحث و تبادل نظر نمودند.

وزیردفاع ملی ضمن تشکر و قدردانی از کمک های کشور کانادا که طی سال های گذشته تا اکنون، در قسمت تعلیم وتربیه وتجهیز قوای مسلح افغانستان ومبارزه با هراس افگنی انجام داده است ، در رابطه به اوضاع امنیتی کشور معلومات ارایه نموده گفت :" نحوه عملکرد قوای مسلح افغانستان نسبت به گذشته منسجم تر، هماهنگ و از کارآیی بهتر برخوردار گردیده است به همین دلیل دشمن نتوانست به اهداف شوم خود درافغانستان دست یابد.

آقای بهرامی در مورد پلان انکشافی چهارساله اردوی ملی صحبت نموده گفت: دوچند شدن قوت های خاص ، سه چند شدن قوای هوایی ، انتقال قوای سرحدی و نظم عامه به وزارت دفاع ملی ، تغیر قانون ذاتی افسران اردوی ملی از اولویت های این پلان میباشد.

وی همچنان در مورد کنفرانس امنیتی که سالانه در شهر حالی فاکس کشور کانادا تدویر می گردد صحبت نموده، نتایج این کنفرانس را مثبت ارزیابی نمود.

درمقابل آقای (فرانکوز رویست ) سفیر جدید کشور کانادا در افغانستان از معلومات وزیر دفاع ملی ابراز تشکر نموده، اطمینان داد که دولت و مردم کانادا در کنار مردم افغانستان قرار داشته و به کمک های خود به مردم  و نظامیان افغانستان که منجر به صلح و ثبات گردد ادامه خواهد داد.

وی افزود: "ما متعهد هستیم تا در قسمت تعلیم و تربیه و انکشاف سایر بخش های ملکی و نظامی دولت افغانستان مبلغ 65 میلون دالر امریکایی را جهت آوردن ثبات و امنیت در افغانستان به مصرف برسانیم".

# # #