پالیسی جدید جهت محافظت اطفال در منازعات مسلحانه در مقر وزارت دفاع ملی امضا گردید

کابل – افغانستان

پالیسی جدید جهت محافظت اطفال در منازعات مسلحانه و جلوگیری از اعمال خشونت آمیز علیه آنان ، توسط وزیر دفاع ملی و معاون اول وزارت امور داخله به امضا رسید.

در محفلیکه به همین منظور در قرارگاه وزارت دفاع ملی دایر گردیده بود، دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی وزیردفاع ملی ، جنرال جان نکلسن قوماندان حمایت قاطع ، معاون اول وزارت امور داخله ، لوی درستیز قوای مسلح ، نماینده گان سازمان ملل متحد و دفتر یوناما ، عده از معاونین ، روئسا و جنرالان وزارت دفاع ملی و ستردرستیز اشتراک نموده بودند.

دگرجنرال ارکانحرب طارق شاه "بهرامی" وزیردفاع ملی طرح و تطبیق این پالیسی را برای دولت افغانستان و دوستان بین المللی نهایت ارزشمند تلقی نموده گفت:" از آنجاییکه دولت افغانستان منحیث عضو فعال جامعه جهانی به تمام قوانین بین المللی و کنوانسیون های حقوق بشر متعهد میباشد، پالیسی بشردوستانه را نهایی نموده است، تا دوستان بین المللی ما بداند که قوای مسلح افغانستان قانون جنگ را رعایت نموده و اطفال را از اثرات نامطلوب ناشی از جنگ و درگیری های مسلحانه حفاظت میکند".

متعاقباٌ احمد تمیم عاصی معاون پالیسی و استراتیژی وزارت دفاع ملی طی صحبتی پالیسی جدید «محافظت اطفال در منازعات مسلحانه» را یک گام مهم بخاطر تحفظ حقوق بشر و حقوق اطفال دانسته گفت:" این پالیسی نشاندهنده تعهدات دولت افغانستان در برابر کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر و دوستان بین المللی میباشد، که تطبیق این پالیسی اطفال را در منازعات مسلحانه، از آسیب جنگ دور نگه میدارد.

بعداٌ معاون اول ریاست حقوق وزارت دفاع ملی پیرامون طرح ، تدوین و تصویب این پالیسی به حاضرین محفل معلومات ارایه نموده گفت: پالیسی محافظت اطفال در منازعات مسلحانه ، روش هایی را برای گزارش دهی و تحقیق اتهامات وارده ایجاد میکند و متخلفین را در مطابقت با قوانین مورد بازجویی قانونی قرار میدهد.

به همینگونه قوماندان حمایت قاطع طی صحبتی ضمن آنکه ، افغانستان را از جمله کشورهایی عنوان نمود که اکثریت جمعیت آنرا جوانان تشکیل میدهد، گفت:" ما منحیث همکاران بین المللی ، جهت حفظ ارزش های کودکان برای تطبیق این پالیسی، وزارت دفاع ملی و امور داخله افغانستان را همکاری می نماییم.

گفتنی است که این پالیسی را ریاست حقوق وزارت دفاع ملی در هماهنگی با سازمان ملل متحد و دفتر یوناما جهت محافظت از اطفال  در چهار فصل طرح وتدوین نموده و تمام پرسونل اردوی ملی اعم از ملکی ونظامی متعهد به تطبیق آنند.

# # #