تدویر ورکشاب آموزشی سه روزه در قوماندانی قول اردوی هوایی

بر اساس پلان مشترک منظور شده مقام وزارت دفاع ملی وکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ورکشاپ آموزشی 3 روزه در قو ماندانی  قول اردوی هوایی تدویر یافت .این ورکشاپ که در ان به تعداد 30 تن از افسران ذکور واناث  بخشهای مختلف این قو ماندانی اشتراک ورزیده بودند برنامه های  موثرآموزشی در رابطه به مفاهیم حقوق بشر،حقوق بشر دوستانه جهانی وفیصله نامه 1325 شورای امنیت ملل متحد  پیرامون صلح و امنیت برای زنان ،ضمنا"ویژگیها ، اهمیت و نیازمندی آموزش و رعایت حقوق بشر و انسجام جندر در قطعات و جزوتا مهای اردوی ملی از جانب استادان ورزیده ومسلکی کمیسیون مستقل حقوق بشر تدریس گردید که طرف توجه و علاقمندی اشتراک کننده گان قرار گرفت .در ین ورکشاپ   برید جنرال  عبدالحکیم  " رحیمی  " معاون و سرپرست ریاست حقوق بشر وانسجام جندر وزارت دفاع ملی و  دگروال عبدالله "عابد " مدیر عمومی تعلیمات مسلکی این ریاست نیزپیرامون موضوع سیمینار ونیازمندی تطبیق آن در قطعات و جزوتامهای اردوی ملی درمطابقت با کنوانسیونهای جهانی صحبت نموده از  شاملین ورکشاپ خواستند تا آموخته های شان ازجریان سه روز سمینار را به سایر منسوبین آن قول اردو انتقال داده ، تا با آگاهی یافتن از آنها ،حقوق بشر دوستانه بین المللی درجریان فعالیتهای محاربوی اردوی ملی در محلات مختلف کشور بطور هرچه بهتر رعایت گردد.

درروز سوم وپایانی سمینار ، تصدیق نامه های اشتراک کنندگان  از جانب  تورنجنرال محمد شعیب پیلوت قوماندان عمومی قوای هوایی افغانستان ،هیئت رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر و ریاست حقوق بشر و انسجام جندر توزیع گردید.  .

گفتنیست که ریاست حقوق بشر وانسجام جندر وزارت دفاع ملی جهت آگاه ساختن منسوبین اردوی ملی از مفاهیم حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه جهانی وانسجام جندر اینگونه ورکشاپهای آموزشی را بطور منظم مطابق به پلان منظور شده وزارت دفاع ملی درمرکز وولایات درسطح قرارگاه ها ،قول اردوها ،فرقه ها ولوا های اردوی ملی تدویر مینماید. که از تدویر( 23) ورکشاپ آموزشی  تنها درسال گذشته در مرکز وولایات کشور میتوان یادآوری بعمل آورد .