لودرستیز قوای مسلح ومعین ارشد امنیتی وزارت امور داخله اخیرا جهت بررسی وضیعت امنیتی به ولایت سر پل سفر نمودند

لودرستیز قوای مسلح ومعین ارشد امنیتی وزارت امور داخله اخیرا جهت بررسی وضیعت امنیتی به ولایت سر پل سفر نمودند .

دگر جنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوایمسلح وسترجنرال مراد علی مراد معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله در سفرشان به ولایت سرپل بیان داشتند که تدابیر جدی در راستا سرکوب دشمنان دراین ولایت بخصوص در قریه میرزاولنک ولسوالی صیاد اتخاذ شده وبه زودی در وضیعت امنیتی این ولایت بهبود قابل ملاحظه رونما خواهد شد .

هیئت عالی رتبه نظامی کشور در نشست با محمد ظاهر وحدت والی ولایت سر پل درحالیکه قوماندان قول اردوی شاهین ،زون پولیس ملی وسایر مسوولین  نهاد های دفاعی وامنیتی این ولایت نیز حضور داشتند در مورد چگونکی عملیات بخاطر تصفیه وگسترش امنیت در این ولایت بحث وتصامیم جدی را اتخاذ کردند.

لوی درستیز قوایمسلح ومعین ارشد امنیتی دردیداربا نماینده گان مردم ولسوالی میرزاولنگ اطمینان دادند که نیروهای امنیتی انها به زود ترین وقت دشمنان را به جزای اعمال شان می رسانند .