اشتراک سرپرست وزارت دفاع ملی در جلسه گروپهای کاری پلان کاری 4 ساله اردوی

تحت ریاست تورنجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی سر پرست وزارت دفاع ملی در حالیکه معاون وزارت دفاع ملی در امور پالیسی وستراتیژی نیز حضور داشت جلسه گروپهای کاری پلان کاری 4 ساله اردوی ملی در تالار کنفرانس های این وزارت دایر گردید.

ابتداء روئسای کمیته های مختلف پیرامون انکشاف قوت های عملیاتی خاص (کماندو) ، زمینه سازی برای انتقال نیروهای سرحدی ونظم عامه به جانب وزارت دفاع ملی و پلان انکشاف قوت های هوایی گزارش ونظریات شان را هریک باالنوبه ارایه نموده ، روی سطح اکمال تجهیزات و تاسیسات قوت های خاص ، اکمال تجهیزات فعلی شان ، آموزش پیلوتان و اکمال طیارات جدید و چگونگی تسلیمی قوت های سرحدی و نظم عامه بحث و تبادل نظر نمودند .

در اخیر سرپرست وزارت دفاع ملی ضمن تشکر وقدردانی از تلاش های کمیته های مختلف، جلسه را مثبت ارزیابی نموده گفت: از آنجای که پروسه انتقال نیروهای سرحدی و نظم عامه و هم چنان انکشاف قوت های عملیاتی خاص و قوای هوایی و انکشاف رهبریت موضوعات مهم و حیاتی کشور بوده ، بناءً نیازمند سعی وتلاش همه جانبه میباشد . وی همچنان از اشتراک کنندگان این نشست خواست تا در قسمت مبارزه با فساد و تعلیم وتربیه واحد از هیچگونه سعی وتلاش دریغ نورزند .