بازدید لوی درستیز قوای مسلح ازقوای هوایی کشور

قوای هوائی کشور هم گام با نیروهای زمینی اردوی ملی تلفات سنگین را در میدانهای نبرد بر دشمنان وارد کرده وبا سعی تلاش فراوان از تلفات ملکی جلو گیری مینمایند این مطلب را لوی درستیز قوایمسلح حین با زدید از جریان عملیات های مستقیم نیرو های هوائی بیان داشتند .

دگر جنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوایمسلح که امروز به هدف باز دید از فعالیت ها واجرای عملیاتی نیرو های قوای هوائی به آن قول اردو رفته بود نخست در نشست با رهبری قوماندانی هوائی در حالیکه مسوولین وقوماندانان بخش هوایئ حمایت قاطع نیز حضور داشتند از انکشاف قوای هوائی افغانستان در آینده نزدیک خبر داده گفتند که تلاش های همه جانبه برای انکشاف این قوا ادامه دارد .

لوی درستیز با قدردانی از پیلوتان وتخنیکران قوای هوائی که نیروهای زمینی را در همه جبهات حمایت وپشتیبانی مینمایند گفتند که تلاش های این منسوبین قابل تمجید است زیرا دست اورد های قابل ملاحظه انها در پیروزی نبرد با دشمنان افتخار افرین است .

جنرال محمد شعیب قوماندان قول اردوی هوائی اطمینان داد که منسوبین این قوماندانی با اراده راسخ در راستای بدست اوردن امنیت مطمین در میدانهای نبرد می رزمند وتا آخرین رمق حیات از داعیه برحق مردم افغانستان که خواهان صلح اند دفاع میدارند

همچنان لوی درستیز قوای مسلح توسط طیارات جنگی ام ډی 530 جریان عملیات های نیروهای اردوی ملی را از نزدیک مشاهده کردند فعالیت این طیارات را برای سرکوب دشمنان موثر ارزیابی کرد .