معاون وزیر دفاع ملی در امور استراتیژی و پالیسی با سفیرکشور دوست چین برای افغانستان در دفتر کارش ملاقات نمود

معاون وزیر دفاع ملی در امور استراتیژی و پالیسی با سفیرکشور دوست چین برای افغانستان در دفتر کارش ملاقات نمود

در این ملاقات طرفین روی تحکیم روابط و تعلیم همه جانبه و تربیه مسلکی اردوی ملی بر اساس یک  پالیسی مشخص  در چوکات تعلیم و تربیه نظامی صحبت نمودند تا اردوی افغانستان از لحاظ مسلکی بیشتر از پیش تقویت و آماده گردد.

سفیر چین وعده سپرد که در همکاری های چهار جانبه کشور های تاجکستان، پاکستان، افغانستان و چین برای بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان رول عمده بازی خواهد کرد . و در قسمت مسلکی سازی اردو ملی افغانستان همکاری تخنیکی همه جانبه مینماید تا اردوی افغانستان طبق معیار های جامعه بین المللی مسلکی و تعلیم یافته عیار گردد.

احمد تمیم عاصی معاون وزیر دفاع ملی در امور پالیسی و ستراتیژی ضمن خرسندی از مساعدتهای کشور چین ، تروریزم را دشمن مشترک منطقه دانسته و بر دوام مبارزات بر ضد شبکه های هراس افگن تاکید نموده و هم چنان از آمادگی های سفر قریب الوقوع وزیر دفاع افغانستان به کشور چین یاد آوری نمود