نشست مشترک رهبری وزارت دفاع ملی با تحلیلگران سیاسی ، کارشناسان نظامی ، نماینده گان اعضای جامعه مدنی ، نهاد حقوق زنان ، حقوق بشر و احزاب سیاسی

نشست مشترک رهبری وزارت دفاع ملی با تحلیلگران سیاسی ، کارشناسان نظامی ، نماینده گان اعضای جامعه مدنی ، نهاد حقوق زنان ، حقوق بشر و احزاب سیاسی به منظور حمایت از قوای مسلح کشور در قرار گاه وزارت دفاع ملی تدویر یافت .

این نشست که به ابتکار ریاست ارتباطات استراتیژیک و امورعامه وزارت دفاع ملی دایر گردیده بود  تورنجنرال طارق شاه بهرامی سرپرست و کاندید وزیر وزارت دفاع ملی ، معاونین ، روئسا و جنرالان قرارگاه وزارت دفاع ملی و ستردرستیز ، تحلیلگران سیاسی ، کارشناسان نظامی ، فعالان جامعه مدنی ، نهاد های اجتماعی ، احزاب سیاسی و مدافعین حقوق زن اشتراک نموده بودند.

ابتدا سرپرست وزارت دفاع ملی روی تهدیدات نظامی ، آماده گی ها و قابلیت ها منسوبین اردوی ملی به تفصیل صحبت نموده از کار جدی رهبری وزارت دفاع ملی وستردرستیز روی بلند بردن سطح احضارات محاربوی ، بهبود وضع معیشتی ، تعلیم وتربیه و گماشتن کدر های مسلکی و باتجربه در رهبری قطعات و جزوتام های اردوی ملی صحبت نمود.

سپس آگاهان امور نظامی ضمن آنکه کار وفعالیت منسوبان نهاد های امنیتی و دفاعی را قابل قدر دانسته گفتند: سه اصل عمده و اساسی که فعالیت های محاربوی را به موفقیت و پیروزی می رساند عبارت از اکمالات و تأمینات همه جانبه ، تعلیم وتربیه خوب در سطوح رهبری و قوماندانیت فعال میباشد که با رعایت آن منسوبان نیروهای دفاعی و امنیتی میتوانند در تأمین صلح و ثبات سراسری کشور موفقیت های بهتر بدست آورند.

در ادامه کارشناسان مسایل سیاسی و نماینده گان احزاب طی صحبت های شان نظریات شانرا در مورد ایجاد خانه فکری برای سکتورهای دفاعی وامنیتی ، ایجاد پالیسی ها بخاطر تحلیل مسایل نظامی از سوی کارشناسان ، مطالعه دقیق آسیب پذیری در سطوح مختلف و رعایت اصل مکافات ومجازات در صفوف قوای مسلح مطرح نمودند.

فعالان جامعه مدنی و اعضای شبکه زنان افغان از مشارکت زنان در صفوف اردوی ملی ابراز رضایت نموده بر ایجاد فرصت های بیشتر برای آنان تأکید نمودند.

شاملین این جلسه بر ایجاد سیستم حمایتی از ورثه شهدا ، معلولین و معیوبین ، استفاده بهتر از تجارب افسران متقاعد و کارشناسان امور نظامی و ایجاد سیستم منظم ارایه خدمات و کمک ها به منسوبان اردوی ملی و دور نگهداشتن ارگان های امنیتی و دفاعی کشور از سیاست بحث و تبادل نظر کردند.

آقای بهرامی بعد از استماع نظریات ، پیشنهادات و تجارب شاملین این نشست گفت: اندوخته های ما از این نشست بر پلان های روی دست و انکشاف پلان های آینده ما موثر واقع خواهد شد ، رهبری وزارت دفاع ملی با پشت کار شبا روزی صادقانه و با دستان پاک و قلب های مملو از عشق به وطن وظایف خویش را انجام خواهند داد.