اشتراک لوی درستیز قوای مسلح در مراسم فراغت صدها تن از فارغین مکتب عالی کماندو

کوماندوهای اردوی ملی نخبه ترین نیروی رزمی بوده و با کارنامه های مانداگارشان درجریان عملیات ها درهرگوشه ازکشوردشمن را به شکست مواجه ساخته وافتخارات شایان را درصفحه زرین تاریخ کشورازخود بجا مانده اند این مطلب را لوی درستیز قوایمسلح حین که تصدیق نامه های صدها تن ازجوانان کوماندو را توزیع می نمود در مکتب عالی کوماندو بیان داشتند

صد ها تن از جوانان که اکنون مهارت ای کوماندوئی را فرا گرفته و آراسته با تجهیزات وتعلیمات پیشرفته هستند امروز با سر نمودند کلا های سرخ کوماندو شامل قطعات محاربوی کوماندو شده وسند فراعت شان از جانب لوی درستیز قوایمسلح توزیع گردید.

 این جوانان تعهد میسپارند که مانند سایرهم قطاران شان با آماده گی کامل رزمی در جهت دفاع از کشور می رزمند .

دگرجنرال محمد شریف یفتلی لوی درستیز قوایمسلح که در این مراسم اشتراک نموده بودند گفتند که کوماندو های نیروهای ویژه ونخبه اردوی ملی بوده با فعالیت های دلیرانه شان در قلب دشمن رخنه نموده وانها را از بین می برند جنرال یفتلی پیرامون فعالیت های نیروهای امنیتی ودفاعی در کشورروشنی انداخته  گفت که اردوی ملی در تشریک مساعی با سایر ارگانهای امنیتی همین اکنون رهبری بیست عملیات بزرگ رادرکشوربه عهده دارند که نتایج قابل ملاحظه به شمول  تصفیه ولسوالی قلعه زال ولایت کندز را در پی دارد

سپس تورنجنرال بسم الله وزیری قوماندان فرقه کوماندو اطمینان داده که نیروهای کوماندو با مهارت ها ودلیری که دارند کمر دشمن را شکسته  در راستا تامین امنیت با جدیت مبارزه مینمایند .