اتشه نظامی جمهوری خلق چین با سرپرست وزارت دفاع ملی دیدار نمود

جمهوری خلق چین آماده گی کامل دارد تا در اجرای تعهدات صورت گرفته با دولت افغانستان ، کمک های خود را در مواقع حالات اضطراری در وقت زمان آن اجرا نماید. این مطلب را اتشه نظامی جمهوری خلق چین طی دیداری با سرپرست وزارت دفاع ملی ابراز نمود.

تورنجنرال ارکانحرب طارق شاه بهرامی سرپرست و نامزد وزیر وزارت دفاع ملی ضمن آنکه جمهوری خلق چین را منحیث یکی از کشور های مهم منطقه دانسته از کمک های دولت چین ابراز امتنان نمود.

آقای بهرامی گفت: از آنجاییکه قوای مسلح افغانستان در جنگ با تروریزم بین المللی در خط مقدم نبرد قرار دارد ، جهت برقراری صلح وثبات در افغانستان به حمایت کشور های منطقه و جهان ضرورت است.

گفتنی است که طی دو ماه گذشته دولت خلق چین دو بسته از کمک های وعده شده خویش  که مبلغ هفتاد ملیون دالر امریکایی میشود به جانب افغانستان سپرده است.