سفر لوی درستیز قوای مسلح ومعین ارشد امنیتی وزارت امور داخله به ولایت ننگرهار

لوی درستیز قوای مسلح ومعین ارشد امنیتی وزارت امور داخله به هدف ارزیابی از وضیعت امنیتی وباز دید ازقطعات قول اردوی سیلاب وپولیس ملی به ولایات ننگر هار  سفرکرده وبخاطر بهبود وگسترش  امنیت با مقامات ارشد نظامی ورهبری ملکی آنولایت دیدار کردند .

سترجنرال ارکان حرب قدم شاه شهیم  لوی درستیز قوای مسلح ، پاسوال طارق شاه بهرامی  معین ارشد امنیتی در حالیکه جمع از روسا وقوماندانان ایشان را همراهی مینمودند  به هدف ارزیابی ازفعالیت ها دست آورد ها ومورال رزمی منسوبین قول اردوی سیلاب وزون ساحوی پولیس ملی به ولایت ننگرهار رفته با مسوولین وقوماندانان قطعات دیدار وراجع به تدابیر پیشگیارنه انها در زون مربوطه بحث وتصامیم رااتخاذ نمودند

دگرجنرال محمد زمان وزیری قوماندان قول اردوسیلاب اطمینان دادند که نیروهای قوایمسلح در زون شرق با شجاعت مصروف فعالیت های امنیتی و خدمت گزاری به مردم  میباشند

سپس معین ارشد امنیتی وزارت داخله صحبت نموده گفت که نیرو های امنیتی ودفاعی کشورتوجه جدی را به دفاع ازسرحدات وامنیت شهروندان مبذول میدارند تا باشد شاهرا های مواصلاتی قراه وقصبات کشور از امنیت کامل برخوردار گردد

لوی درستیز قوایمسلح وهیئت همرااش در نشت که با رهبری ملکی ونظامی زون شرق داشتند  اقدامات امنیتی انها را درزون مربوطه خوب توصیف نمود ه گفت که با آغاز سال جدید قوت های ملی اقدامات رزمی شان را شدت بخشیده وبا توانمندی وسطح احضارات خوب محاربوی رهبری جنگ را به پیش می برند

لوی درستیزدر ادامه صحبت های افزود که نیرو های امنیتی ودفاعی با انگیزه والا اسلامی وافغانی تلاش های پیگیر را برای آوردن صلح وآرامش بخرچ داده باتعهد که در برابرملت خود سپرده اند  برای ترقی، آبادی وسر فرازی افغانستان درسنگرهاعزت وشرف مصروف دفاع و انکشاف امنیت میباشند