اشتراک لوی درستیز قوای مسلح در مراسم فراغت منسوبین اردوی ملی از مرکز تعلیمی نظامی کابل

منسوبین نیروهای امنیتی ودفاعی کشورعملیات شفق را درسال گذشته با موفقیت اجرانموده ودرسال جاری با اماده گی کامل وپلان وسیع بخاطر دفاع از کشور وتامین امنیت وارد کار زار فعالیت های دفاعی گردیده اند این مطلب را لوی درستیز قوای مسلح در مراسم فراغت صد ها تن از منسوبین اردوی ملی در مرکز تعلیمی نظامی کابل امروز بیان داشت  .                                                          

قوماندانی مرکز تعلیمی نظامی کابل امروز شاهد فراغت صد ها تن از برید ملان وسر بازان اردوی ملی  بود که دوره آموزشی را در این قوماندانی سپری نموده وطی مراسم ویژه سند فراغت آنها توسط لوی درستیز قوایمسلح توزیع گردید .

 در مراسم که به اشتراک ستر جنرال ارکانحرب قدم شاه شهیم لوی درستیز قوای مسلح  و جمع از روسا وجنرالان در این قوماندانی  برگذار گردیده بود  لوی درستیز قوایمسلح طی صحبت گفتند : حضور گرم وموجودیت بالفعل جوانان رشید کشوربه طور داوطلبانه در مراکز تعلیمی بیانگر حمایت مردم از اردوی ملی بوده و نوید دهنده  سال با ثبات موفقیت وسال پیروزی مردم افغانستان است

لوی در ستیز با اشاره به اقدامات سال گذاشته اردوی ملی بیان داشت که  سال 1395دفاع مقدس سال موفقیت  وسال  تثبیت قوت نیرو های امنیتی ودفاعی بخصوص اردوی ملی افغانستان بود که خوشبختانه دشمنان مردم افغانستان  نتوانستند به اهداف ستراتژیک خود دست پیداکنند وی همچنان گفت  که ما اکنون در بخش انکشاف وقابلیت های محاربوی به دست اورد های قابل ملاحظه نایل گردیدم ودر سال جدید با پلان وسیع واماده گی کامل فعالیت های دفاعی وامنیتی را در تمام کشور راه اندازی مینمایم  

سپس جنرال لعل جان ظهیر قوماندان این مرکز از سعی تلاش بیشتر پرسونل  اداری وتدریسی در آموزش جوانان  اردوی ملی اطمینان دادند.