سفر لوی درستیز قوای مسلح افغانستان در ولسوالی تاله و برفک

ستر جنرال ارکان حرب قدم شاه شهیم لوی درستیزقوای مسلح، سترپاسوال عبدالرحمن رحمان معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله واجمل عبید عابدی معاون ستراتیژی ریاست عمومی امنیت ملی درسفر شان به ولسوالی تاله وبرفک با قهرمانان دلیر کشور دیدار واز انها سپاس گذاری کردند.

استقبال مردم از نیروهای امنیتی ودفاعی درولسوالی تاله وبرفک نشانگر رضایت کامل انها از کارکرد های نیروهای امنیتی یست .هیت عالی رتبه قوای مسلح نیزدر جمع مردم رفته وبه انها اطمینان دادند که نیروهای امنیتی ودفاعی کشوردرهرنوع شرایط ازمردم خود دفاع وحراست مینمایند گرد هماهی مردمی که درمسجد این ولسوالی برگزارگردید اشتراک کننده گان پیشتیبانی شانرا ازدولت جمهوری اسلامی افغانستان ابرازداشته یک سلسله مشکلات محیطی شانرا نیز به مقامات پیشکش نمودند  لوی درستیز قوای مسلح طی صحبت  گفت نیروهای امنیتی افتخار مردم افغانستان است زیرنبرد برحق آنها برضد تروریستان ودهشت افگنان بخاطرآرامی وآبادی افغانستان میباشد. تا باشد مردم این سرزمین باعزت کاروان ترقی را تا قله های بلند پیروزی بپیمایند  .

دراین سفر مقامات ارشد امنیتی کشوربا مسسولین امنیتی وملکی این ولسوالی دیدارنموده ضمن بررسی از چگونکی اقدامات انها ازافسران بریدملان وسربازان که مصروف مبارزه درسنگر های دفاع ازعزت وشرف مردم افغانستان  قرار دارند  تمجید بعمل آمد .

به گفته دگروال عباس توکلی رئیس ارکان لوای اول ضربتی منسوبین نیروهای امنیتی با انجام عملیات برق آسا توانستد که این ولسوالی را دیروز جمعه بطور کامل از اشغال دشمنان پاک سازی نمایند