لوی درستیز قوای مسلح سند فراغت ده تن از منسوبین اردوی ملی را طی مراسم خاص نظامی که در قوماندانی لوای 777 الماس تدویر گردیده بود توزیع نمودند

 

محفل با شکوهی که به اشتراک ستر جنرال قدم شاه شهیم لوی درستیز قوایمسلح ، روسای کشف واوپراسیون ستردرستیز ،قوماندانان کوماندو قطعه خاص در این قوماندانی برگزار گردیده بود ستر جنرا ل ارکان حرب قدم شاه شهیم  لوی درستیز قوایمسلح طی صحبت از اجراآت وسهم گیری فعال قوماندانی لوای 777الماس درتامین امنیت ابزاز قدردانی کرده گفت  مردم بالای فرد فرد تان افتخار مینماید وانها میدانند که شما دشمن شکن وآرمغان آور پیروزی هستید .

لوی درستیز در ادامه سخنان اش علاوه کرد که  انجام فعالیت های بی مانند تان پاسخ دهن  شکن بردشمنان است زیرا شما باکسب تعلیمات عالی ، مهارت های پیشرفته ومجهزبا تمام تجهیزات مدرن خواب را بر دشمن حرام ساخته وانها را تا آخرین لانه های انها تعقیب می نماید

سپس برید جنرال محمد فهیم رامین قوماندان لوای هوایی الماس وعده سپرد که منسوبین این لوا با آماده گی های لازم وارد کارزار میدانها نبرد گردیده ومانند الماسک اقدام مینمایند تا باشد  دست اورد های فراوان را به نفع مردم وکشور نصیب گردانند  .

جوانان  فارغ شده  تعهد سپردند که با کمال افتخار میتوانند وظایف داده شده را به حسن صورت انجام داده وبه هیچ دشمن اجازه فعالیت های تروریستی را نمی دهند .

همچنان در این محفل لوی درستیز سند فراغت دها تن از منسوبین را که مهارت ای پیشرفته را دربخش هوابازی وسایر مسلک های اموخته بودند به انها توزیع نمودند .