جلسه ارزیابی تدارکات بخشهای مالی ولوژیستیکی وزارت دفاع ملی و ستردرستیز به ریاست وزیر دفاع ملی برگزار گردید.

جلسه ارزیابی تدارکات بخشهای مالی ولوژیستیکی وزارت دفاع ملی و ستردرستیز به ریاست وزیر دفاع ملی برگزار گردید.

نخست عبدالله حبیبی وزیر دفاع ملی روی مسایل مالی و بودیجوی صحبت های همه جانبه نموده افزود: آن عده از مسوولین بخش های مالی و لوژیستیکی که بودیجه مربوطه خویش را به وخت و زمان و بجا مصرف کرده باشند، مورد مکافات میباشند آن عده از مسوولین که در این مورد سهل انگاری میکنند و بودیجه بخشهای مربوطه را شفاف و به جا مصرف نه میکنند مورد باز پرس قرار خواهند گرفت" سپس مسوولین و روسا بخش های مالی و لوژیستیکی کزارشهای تدارکات را مفصلا ارایه نمودند. در اخیر وزیردفاع ملی از مسوولین بخشهای مالی، مادی و تخنیکی ولوژیستیکی خواست تا در امر مصرف بودیجه و اکمال نمودن قطعات و جزوتامهای اردوی ملی از هر نوع سعی و تلاش دریغ نه ورزند. وزیر دفاع ملی نیز در بخشهای مالی و بودیجوی روی شفافیت و حسابدهی تاکید نمود.