ملاقات لوی درستیزقوایمسلح با قوماندان عمومی نظامی سازمان ناتو

ملاقات لوی درستیزقوای مسلح با قوماندان عمومی نظامی سازمان ناتو

کشورهای عضوی ناتو متعهد است که اردوی ملی را برای مدت طولانی کمک و قوای هوایی افغانستان را تقویت مینماید. این مطلب را قوماندان عمومی ناتودرملاقات که امروزبا لوی درستیزقوایمسلح کشورداشت بیان نمود.

این ملاقات که در دفتر کاری  لوی درستیز قوایمسلح کشور صورت گرفت دوجانب روی مسایل موردعلاقه بخصوص اوضاع امنیتی افغانستان ، تقویت قوای هوایی ،تجهیز، تعلیم وتربیه اردوی ملی وتداوم کمک های درازمدت این سازمان بحث وتبادل نظرنمودند.

سترجنرال ارکانحرب قدم شاه (شهیم) لوی درستیزقوای مسلح کشورضمن قدردانی از همکاری های بی شایبه کشورهای عضو ناتو که درجریان سالهای گذشته درآموزش ، تجهیزوتقویت نیروهای امنیتی افغان نموده است گفتند : تعهد جامعه جهانی درکنفرانس بروکسل و وارسا ما را امید وارساخت که افغانستان در جنگ علیه تروریزم تنها نبوده بلکه جامعه جهانی افغانستان را حمایت مینماید

همچنان لوی درستیز راجع به انکشافات اخیر امنیتی درکشورمعلومات داده گفت : که نیرو های قوای مسلح با شجاعت تمام  مرحله دوم عملیات زمستانی را درچندین ولایت راه اندازی نموده و این عملیات تا نابودی لانه های دشمنان وتروریستان  ادامه دارد .

درمقابل سترجنرال سکاپراتی قوماندان عمومی نظامی ناتو باقدردانی ازفداکاری ها وظرفیت های نیروهای دفاعی و امنیتی افغان ازتداوم کمک ها وهمکاری های دراز مدت سازمان نظامی ناتوبرای تقویت نیروهای آمنیتی ودفاعی افغانستان اطمینان داد.