فراغت 591 تن سرباز از مرکز تعلیمی قوماندانی قول اردوی 203 تندر

 (591 (تن سربازان دوره( 264 ) اردوی ملی بعد از یک دوره تعلیمی فنون نظامی ازمر کز تعلیمی قوماندانی قول اردوی 203تندرفارغ و به قطعات وجزوتامهای لوای چهارگانه  این قول اردو تقسیمات گردیدند.

 محفلیکه به همین مناسبت  در محل اجتماع مرکز تعلیمی   قول اردو 203تندر دایر گردیده بود.  برید جنرال محمد اکبر یولداش معاون قول اردو 203تندر ،دگروال محمد فاروق  ادراگ ، دگروال محمد آصف صبوری ، دگروال گل ارحمن  یقین قوماندان مرکزتعلیمی ،افسران وبریدملان اشتراک نموده بودند.

محفل باتلاوت چندازکلام الله مجید وپخش سرود ملی غاز گردیده سپس، بریدجنرال محمد اکبر یولداش معاون قول اردو 203تندردر رابطه به فراغت سربازان مرکز تعلیمی صحبت نموده افزود: شما سربازانیکه  که امروزازین مرکز فارغ گریده اید، درتامین امنیت وبوجود آمدن صلح وثبات از هیچ گونه سیعی وتلاش شبانه  روزی  دریغ نورزید.  دفاع وحراست ازکشوروظیفه ورسالت هرفردجامعه بوده که دراین رستانقش شماجوانان  عزیز نهایت با ارزش وارزنده است ما وشما همه فزرندان این کشورهستیم و به وطن خود خدمت مینماییم این خاک با لای ما حق دارد. به آن وفاه دارباشیم . ،زیراشماجوانان به مثابه بازوان توانای جامعه باداشتن توانمندی های جسمی وفزیکی میتوانید ، وظیفه محوله رابه خوبی وباموفقیت انجام دهید درشرایط کنونی وطن غزیزماافغانستان بیش ازهرزمان دیگرنیازمند فداکاری شما فرزندان صادق ومتعهد کشورمیباشد،   سپس  دگروال محمد فاروق  ادراگ  مدیر عقیدتی وفرهنگی و دگروال گل الرحمن  یقین قوماندان مرکزتعلیمی بلنوبه پیرامون  تعلیم وتربیه عسکری وفنون نظامی صحبت نموده افزوند. شما  سربازان دلیر وباشهامت به مردم نشان داده اید، که ملت افغانستان قهرمانی شما را قدر دانی نموده وهچگاه فراموش نمی کنند .شماباحاصل نمودن تعیلم وتربیه عسکری کمری همت رامحکم  بسته  نموده اید . تااعتمادوحمایت بیشترمردم رابدست بیاورید. وخدمتگار واقعی مردم خویش باشید.

     محفل با دعایه خیر وفلاح وپیرزوی مردم افغانستان وتوزیع تقدیرنامه های به پایان رسید