مدیر تادیات

لایحه وظایف

............................................................................................................................................

 

عنوان وظیفه  : مدیر تادیات

وزارت/اداره   : دفاع ملی  

 

موقعیت         : کابل

بخش            : ریاست مالی و بودجه

بست            : (5 )

گزارشدهی  به : مدیر عمومی تادیات ملکی و نظامی

گزارشگیری از :  ندارد

کود              :   22-90-025 -044  

تاریخ ختم اعلان: 21/1/1396

............................................................................................................................................

هدف وظیفه    : مدیریت، ترتیب و تنظیم امور مربوط به تادیات مطابق با قانون مالیات بر عایدات.

 

............................................................................................................................................


 

شرح وظایف   :

 

  1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده وزارت.

  2. وارسی از اسناد معاشات و فورمه جات(م41) و (م16) غرض ثبت آن به دفاتر (م40) اداره مربوطه.

  3. ترتیب فورمه (م12) محسوبی به منظور ثبت آن در فورمه های (م10) بعد از طی مراحل.

  4. کنترول حواله ها و چک های انتقالی به حسابات مربوط به منظور اجراآت بعدی آن.

  5. پیشبرد وظایف محول شده طبق لایحه وظایف جهت بهبود کیفیت کاری و عرضه خدمات بهتر.

  6. آگاهی از نتایج متوقعه انجام وظایف محول شده غرض حصول اطمینان از تطبیق اهداف و برنامه های اداره مربوطه.

  7. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامها، مطابق قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت سپرده می شود.

............................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حداقل برای این بست، در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

1.درجه تحصیل:

  1. بکلوریا، به درجه های بلندتر تحصیلی ترجیح داده می شود.

2.تجارب لازمه (توع و مدت زمان تجربه):

3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره):

  1. پلانگذاری، اداره، مدیریت، ارتباطات و برنامه های کمپیوتر مرتبط به وظیفه.