مامور اداری

لایحه وظایف

..........................................................................................................................................

 

عنوان وظیفه  : مامور اداری

وزارت/اداره   : دفاع ملی  

موقعیت         : کابل

 

بخش            : معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک

بست            : (6 ) 16 بست

گزارشدهی  به : مدیر اداری

گزارشگیری از:  

کود             :  

تاریخ ختم اعلان: 21/1/1396

..........................................................................................................................................

هدف وظیفه   : تنظیم امور و فراهم آوری تسهیلات لازم اداری جهت پیشبرد بهتر امور.

..........................................................................................................................................


 

شرح وظایف   :

 

  1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده وزارت.

  2. ترتیب و تنظیم دفاتر حاضری جهت انتظام بخشیدن امور اداری.

  3. قید و ثبت مکاتیب وارده و صادره به منظور انسجام، ترتیب و اجرای امور بعدی.

  4. سهمگیری در تحریر، ویرایش و یادداشت مکاتیب، پیشنهادها و سایر موضوعات اداری جهت اخذ هدایات بعدی و تقدیم به مراجع مربوطه.

  5. تنظیم سیستم فایلنگ دفتر غرض حفظ و مراقبت از آن.

  6. پیشبرد وظایف محول شده طبق لایحه وظایف که از طرف مدیر بخش رهنمایی می گردد.

  7. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامها، مطابق قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت سپرده می شود.

............................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حداقل برای این بست، در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

1.درجه تحصیل:

  • بکلوریا، به درجه های بلندتر تحصیلی ترجیح داده می شود.

2.تجارب لازمه (توع و مدت زمان تجربه):

3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره):

  • پلانگذاری، اداره، آشنایی با کورسهای اجرائیه و برنامه های کمپیوتر مرتبط به وظیفه.