مدیراداری.

لایحه وظایف

............................................................................................................................................

 

عنوان وظیفه  : مدیراداری

وزارت/اداره   : دفاع ملی  

موقعیت         : کابل

بخش            : معاونیت تامینات تکنالوژی و لوژستیک

بست            : (5 ) 23 بست

گزارشدهی  به : مدیر عمومی خدمات وترنری

گزارشگیری از : مامور اداری

کود              :  

تاریخ ختم اعلان: 21/1/1396

............................................................................................................................................

هدف وظیفه    : تنظیم امور اجرائیوی(اداری) بخش مربوطه جهت اجرای بهتر و به موقع کارها.

 

............................................................................................................................................


 

شرح وظایف   :

 

 1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده وزارت.

 2. تحریر، ویرایش و یادداشت مکاتیب، پیشنهادها و سایر موضوعات اداری جهت تقدیم به مراجع مربوطه.

 3. ترتیب سیستم فایلنگ بخش مربوطه جهت تنظیم امور.

 4. انسجام اسناد، تسلیمی و تکثیر اوامر، هدایت ها و مصوبه های مقامهای صالحه به تمامی شعبه های مربوطه غرض آگاهی و اطلاع رسانی و انتظام امور.

 5. جمع آوری و توحید گزارشهای مدیریت مربوطه جهت اجرای امور و اخذ هدایت های بعدی.

 6. تامین ارتباط با بخش های ذیربط غرض اخذ معلومات و رفع مشکلات و پاسخ به تلفون های واصله.

 7. ارائه مشوره و راهنمایی کارکنان جدیدالتقرر و انتقال تجارب به آنها طبق لایحه وظایف جهت حل مشکلات وظیفوی مدیریت مربوطه.

 8. کنترول و حفظ مراقبت از دفتر مربوطه غرض تنظیم و اجرای بهتر امور.  

 9. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامها، مطابق قوانین، مقرره ها و اهداف وزارت سپرده می شود.

............................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حداقل برای این بست، در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

1.درجه تحصیل:

 1. بکلوریا، به درجه های بلندتر تحصیلی ترجیح داده می شود.

2.تجارب لازمه (توع و مدت زمان تجربه):

 1.  

3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره):

 1. پلانگذاری، اداره، مدیریت، آشنایی با کورسهای اجرائیه و برنامه های کمپیوتر مرتبط به وظیفه.