آموز گارزبان انگلیسی,

لایحه وظایف

.......................................................................

عنوان وظیفه :آموز گارزبان انگلیسی

وزارت و یا اداره: دفاع ملی

موقعیت: کابل

بخش: قرارگاه ستردرستیز/قوماندانی پوهنتون دفاعی مارشال فهیم

بست:(4)

گزارشدهی به:آمرپرسونل .ق.کالج

گزارشگیری از: ندارد

کود: 6722-90-31-

تاریخ ختم اعلان: 12 عقرب

.................................................................

هدف وظیفه: تدریس مضمون(لسان انگلیسی)برای کارکنان خدمات ملکی وزارت دفاع.

.................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

 

1.     ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده وزارت.

2.     تدریس و پیشبرد امور درسی به منظور تطبیق پلانها، پالیسی ها، قوانین و طرزالعمل ها مطابق قوانین نافذۀ وزارت دفاع ملی.

3.     استفاده از شیوه های متفاوت نیازسنجی و تبادل نظر با محصلین غرض تجدید مواد درسی مضمون (لسان انگلیسی)به شکل مداوم.    

4.     تطبیق پلانها، پالیسی ها، قوانین و طرزالعمل ها مطابق قوانین نافذۀ وزارت دفاع ملی به منظور دستیابی به اهداف اداره.

5.      آماده نمودن لکچرها و اسناد درسی به طور مستمر و دوامدار جهت ارائۀ بهتر.

6.     ترتیب و تنظیم و پیشبرد دروس به طور نظری و عملی و مشق و تمرین جهت کسب بهتر موضوعات درسی، اخذ امتحان و بررسی از چگونگی فراگیری دروس.

7.     انکشاف برنامه های تعلیمی و تدریسی به منظور ترقی و پیشرفت امور تعلیمی.

8.     آماده ساختن وگرفتن حاضری از مداومین درس به طور همه روزه غرض رعایت نظم و دسپلین.

9.     استفاده  از میتود ها و روش های تعلیمی نوین در امر غنامندی مواد درسی برای اشتراک کننده گان

10.                       اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه مطابق قوانین و مقررات خدمات ملکی و هدایات مقام های ذیصلاح که به وی سپرده می شود.

.................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل

داشتن سند حد اقل لیسانس به درجات بالا تحصیلی ارجحیت داده میشود.

2. تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

 یک سال مرتبط به وظیفه.

3 .مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت،آموزش های داخل خدمت وغیره): پلانگذاری،اداره،آشنایی با امور مسلکی مربوط به وظیفه،مفاهمه و ارتباطات و دسترسی به کمپیوتر وانترنت.