معتمدآرشیف

لایحه وظایف

.......................................................................

عنوان وظیفه :معتمدآرشیف

وزارت و یا اداره: دفاع ملی

موقعیت: کابل

بخش: قرارگاه ستردرستیز/اکادمی علوم طبی

بست:(7)

گزارشدهی به:آمر آرشیف(راجستریشن)

گزارشگیری از: ندارد

کود: 5322-90-31-

تاریخ ختم اعلان: 12 عقرب

.................................................................

هدف وظیفه: جمع و قید اجناس وتجهیزات  آرشیف  و حفظ و نگهداشت مصؤن آن .

.................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

 

1.     ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده وزارت.

2.     تسلیمی اموال، اجناس و لوازم آرشیف به رویت راپور رسید به منظور رفع نیازمندیها.

3.     جابجا نمودن اجناس ،لوازم وتجهیزات کلوپ در جا های مصؤن غرض حفظ و نگهداری .

4.     توزیع اجناس ولوازم آرشیف به هدایت مدیرحفظ ومراقبت غرض استفاده .

5.     حفظ ونگهداری سالم ومصئون ازاجناس ،لوازم وتجهیزات که درجمع آن قید میباشد .

6.     ارایه گزارش از صورت موجودیت وعدم موجودیت اجناس کلوپ غرض آگاهی  .

7.     سهم گیری درپاکی وصفایی کلوپ به منظوررعایت حفظ الصحه

8.     اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه مطابق قوانین و مقررات خدمات ملکی و هدایات مقام های ذیصلاح که به وی سپرده می شود.

.................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل

داشتن سند حد اقل(           )به درجات بالا ارجحیت داده میشود.

2. تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

  مرتبط به وظیفه.

3 .مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت،آموزش های داخل خدمت وغیره): آشنایی با امور مسلکی.