مامور اداری بخش معاینات طبی

لایحه وظایف

.......................................................................

عنوان وظیفه :مامور اداری بخش معاینات طبی

وزارت و یا اداره: دفاع ملی

موقعیت: مزارشریف

بخش: قرارگاه ستردرستیز/قوماندانی عمومی جلب وجذب

بست:(6)سه بست

گزارشدهی به:آمرارزیابی معالجه صحی

گزارشگیری از: ندارد

کود: 4322-90-31- الی 4522-90-31-

تاریخ ختم اعلان: 12 عقرب

.................................................................

هدف وظیفه: تنظیم امور اجرائیوی(اداری) بخش مربوطه جهت اجرای بهتر و به موقع کارها.

.................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

 

  1. ترتیب پلان های کاری هفته وار، ماهوار، ربعوار و سالانه جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده وزارت.

  2. تحریر، ویرایش و یادداشت مکاتیب، پیشنهادها و سایر موضوعات اداری جهت تقدیم به مراجع مربوطه.

  3. ترتیب سیستم فایلنگ بخش مربوطه جهت تنظیم امور.

  4. انسجام اسناد، تسلیمی و تکثیر اوامر، هدایت ها و مصوبه های مقامهای صالحه به تمامی شعبه های مربوطه غرض آگاهی و اطلاع رسانی و انتظام امور.

  5. جمع آوری و توحید گزارشهای آمریت  مربوطه جهت اجرای امور و اخذ هدایت های بعدی.

  6. تامین ارتباط با بخش های ذیربط غرض اخذ معلومات و رفع مشکلات و پاسخ به تلفون های واصله.

  7.  حفظ مراقبت از دفتر مربوطه غرض تنظیم و اجرای بهتر امور. 

  8. ترتیب و تنظیم امورات مربوط به قوانین وامورمالی  بشکل ربع وار و سالانه سیستم کمپیوتری.

  9. اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه مطابق قوانین و مقررات خدمات ملکی و هدایات مقام های ذیصلاح که به وی سپرده می شود.

.................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل

داشتن سند حد اقل بکلوریا به درجات بالا ارجحیت داده میشود.

2. تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)

  مطابق ضرورت ومرتبط به وظیفه.

3 .مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت،آموزش های داخل خدمت وغیره): آشنایی با امورمسلکی،مفاهمه وارتباطات و دسترسی به کمپیوتر وانترنت.