اعلان کاریابی -

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مامور اجرائیه
لایحه وظایف ....................................................................... عنوان وظیفه :مامور اجرائیه وزارت و یا اداره: دفاع ملی موقعیت: کابل بخش: معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژستیک/ ریاست پلان...
Aug 17, 2016 Aug 30, 2016
مامور اداری..
لایحه وظایف ....................................................................... عنوان وظیفه :مامور اداری وزارت و یا اداره: دفاع ملی موقعیت: کابل بخش: معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژستیک/ مدیریت...
Aug 17, 2016 Aug 30, 2016
محاسب
عنوان وظیفه :محاسب وزارت و یا اداره: دفاع ملی موقعیت: کابل بخش: معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژستیک/ مدیریت ملبوسات بست:(5) گزارشدهی به:آمر پلان وپرسونل گزارشگیری از: ندارد کود: 22-90-016-149 تاریخ ختم اعلان:...
Aug 17, 2016 Aug 30, 2016
ترجمان لسان انگلیسی
لایحه وظایف ....................................................................... عنوان وظیفه :ترجمان لسان انگلیسی وزارت و یا اداره: دفاع ملی موقعیت: کابل بخش: معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژستیک/ ریاست اکمال...
Aug 17, 2016 Aug 30, 2016
مامور تحرکات انجنیری
لایحه وظایف ....................................................................... عنوان وظیفه :مامور تحرکات انجنیری وزارت و یا اداره: دفاع ملی موقعیت: کابل بخش: قوماندانی عمومی لوژستیک / لوای تحرکات بست:(6) گزارشدهی...
Aug 17, 2016 Aug 30, 2016
مامور خدمات انجنیری.
لایحه وظایف ....................................................................... عنوان وظیفه :مامور خدمات انجنیری وزارت و یا اداره: دفاع ملی موقعیت: کابل بخش: قوماندانی عمومی لوژستیک / دیپوی مهمات بست:(6) گزارشدهی...
Aug 17, 2016 Aug 30, 2016
مامور خدمات ممر وروغنیات
لایحه وظایف ....................................................................... عنوان وظیفه :مامور خدمات ممر وروغنیات وزارت و یا اداره: دفاع ملی موقعیت: کابل بخش: قوماندانی عمومی لوژستیک / دیپوی ممر بست:(6)دوبست...
Aug 17, 2016 Aug 30, 2016
مامور خدمات انجنیری
لایحه وظایف ....................................................................... عنوان وظیفه :مامور خدمات انجنیری وزارت و یا اداره: دفاع ملی موقعیت: کابل بخش: قوماندانی عمومی لوژستیک / دیپوی ممر بست:(6)...
Aug 17, 2016 Aug 30, 2016
مامور تسهیلات انجنیری
لایحه وظایف ....................................................................... عنوان وظیفه :مامور تسهیلات انجنیری وزارت و یا اداره: دفاع ملی موقعیت: کابل بخش: قوماندانی عمومی لوژستیک بست:(6) گزارشدهی به:آمر تسهیلات...
Aug 17, 2016 Aug 30, 2016
انجنیر
لایحه وظایف ....................................................................... عنوان وظیفه :انجنیر وزارت و یا اداره: دفاع ملی موقعیت: کابل بخش: تسهیلات انجنیری قوماندانی عمومی لوژستیک بست:(4) گزارشدهی به:آمر...
Aug 17, 2016 Aug 30, 2016
صفحه 1 از 11