اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
05- مدیر تنظیم و اداره تاسیسات
لایحه وظایف ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه : مدیر تنظیم و اداره تاسیسات وزارت/اداره : دفاع...
Jul 27, 2014 Aug 16, 2014
5- مدیر اداری
لایحه وظایف ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه : مدیر اداری وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت :...
Jul 27, 2014 Aug 16, 2014
05- مدیر اداری
لایحه وظایف ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه : مدیر اداری وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت :...
Jul 27, 2014 Aug 16, 2014
04 تکنیشن لابراتوار
عنوان وظیفه : تکنیشن لابراتوار وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : قوماندانی شفاخانه ملی/ اکادمی علوم طبی بست : (5 ) گزارشدهی به : دیپارتمنت لابراتوار گزارشگیری از : ندارد کود :...
May 25, 2014 Jun 04, 2014
04 تکنیشن پروستاتیک
عنوان وظیفه : تکنیشن پروستاتیک وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : قوماندانی شفاخانه ملی اکادمی طبی بست : 2 بست ( 5) گزارشدهی به : آمر خدمات احیای مجدد گزارشگیری از : ندارد کود :...
May 25, 2014 Jun 04, 2014
04 مدیر دیپوزیت
عنوان وظیفه : مدیر دیپوزیت وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : مدیریت عمومی کوپراتیف بست : (5 ) گزارشدهی به : آمر محاسبه واکمال گزارشگیری از : ندارد کود :...
May 25, 2014 Jun 04, 2014
04 محاسب (نقدی وجنسی)
عنوان وظیفه : محاسب (نقدی وجنسی) وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : مدیریت عمومی کوپراتیف /معاونیت مادی وتخنیکی بست 1 بست: (5 ) گزارشدهی به : آمر محاسبه واکمال/ مدیریت عمومی کوپراتیف...
May 25, 2014 Jun 04, 2014
04 مفتش مهمات
عنوان وظیفه : مفتش مهمات وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : قوماندانی عمومی لوژستیک /معاونیت مادی و تخنیکی بست : (5 ) گزارشدهی به : به قوماندان دیپوی مهمات گزارشگیری از : ندارد کود ...
May 25, 2014 Jun 04, 2014
04 مدیر معاشات
عنوان وظیفه : مدیر معاشات وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : معاونیت نیروهای احتیاط بست : (5 ) گزارشدهی به : مدیرعمومی تثبیت احتیاج وبودجه گزارشگیری از : ندارد کود :...
May 25, 2014 Jun 04, 2014
04 مدیر پلان گذاری منابع بشری
عنوان وظیفه : مدیر پلان گذاری منابع بشری وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : ریاست منابع بشری بست : ( 5) گزارشدهی به : مدیرعمومی انکشاف اداره گزارشگیری از : ندارد کود :...
May 25, 2014 Jun 04, 2014