اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیر تادیات
لایحه وظایف ............................................................................................................................................ عنوان وظیفه : مدیر تادیات وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت :...
Mar 28, 2017 Apr 10, 2017
مامور اجرائیه
لایحه وظایف .......................................................................................................................................... عنوان وظیفه : مامور اجرائیه وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت :...
Mar 28, 2017 Apr 10, 2017
مامور اداری
لایحه وظایف .......................................................................................................................................... عنوان وظیفه : مامور اداری وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت : کابل ...
Mar 28, 2017 Apr 10, 2017
مدیراداری.
لایحه وظایف ............................................................................................................................................ عنوان وظیفه : مدیراداری وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت :...
Mar 28, 2017 Apr 10, 2017
مدیراجرائیه ...
لایحه وظایف ............................................................................................................................................ عنوان وظیفه : مدیراجرائیه وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت :...
Mar 28, 2017 Apr 10, 2017
مدیر اجرائیه...
لایحه وظایف ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه :مدیر اجرائیه وزارت و یا اداره: دفاع ملی موقعیت: کابل بخش:...
Mar 28, 2017 Apr 10, 2017
ماموراجرائیه. . .
لایحه وظایف ............................................................................................................................................ عنوان وظیفه :ماموراجرائیه وزارت و یا اداره: دفاع ملی موقعیت:...
Mar 28, 2017 Apr 10, 2017
ماموراداری
لایحه وظایف ............................................................................................................................................ عنوان وظیفه :ماموراداری وزارت و یا اداره: دفاع ملی موقعیت:...
Mar 28, 2017 Apr 10, 2017
مدیراداری .
لایحه وظایف ............................................................................................................................................ عنوان وظیفه :مدیراداری وزارت و یا اداره: دفاع ملی موقعیت:کابل بخش:...
Mar 28, 2017 Apr 10, 2017
ماموراجرائیه . .
لایحه وظایف ............................................................................................................................................ عنوان وظیفه :ماموراجرائیه وزارت و یا اداره: دفاع ملی موقعیت:...
Mar 28, 2017 Apr 10, 2017
صفحه 1 از 14