اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیر اجرائیه
عنوان وظیفه : مدیر اجرائیه وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : ریاست حقوق بشر، توازن ترکیب ملیتی و انسجام جندر بست : (5 ) گزارشدهی به : معاون گزارشگیری از : خانه سامان و دریور کود : 22-90-030 -001...
May 24, 2016 Jun 06, 2016
مدیراداری
عنوان وظیفه : مدیراداری وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : ریاست حقوق بشر، توازن ترکیب ملیتی و انسجام جندر بست : (5 ) گزارشدهی به : مدیرعمومی انسجام وجندر گزارشگیری از : امربر و صفاکار کود :...
May 24, 2016 Jun 06, 2016
کارشناس تعلیم و تربیه
عنوان وظیفه : کارشناس تعلیم و تربیه وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : ریاست حقوق بشر، توازن ترکیب ملیتی و انسجام جندر بست : (4) گزارشدهی به : مدیرصنف بندی وتعلیمات مسلکی گزارشگیری از : ندارد کود :...
May 24, 2016 Jun 06, 2016
کارشناس نظارت از تطبیق پالیسی های منابع بشری
عنوان وظیفه : کارشناس نظارت از تطبیق پالیسی های منابع بشری وزارت : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : ریاست حقوق بشر، توازن ترکیب ملیتی و انسجام جندر بست : (4) گزارشدهی به : مدیر عمومی پالیسی وستراتیژی گزارشگیری از :...
May 24, 2016 Jun 06, 2016
کارشناس نظارت از استراتیژی تبعیض مثبت
عنوان وظیفه : کارشناس نظارت از استراتیژی تبعیض مثبت وزارت : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : ریاست حقوق بشر، توازن ترکیب ملیتی و انسجام جندر بست : (4) گزارشدهی به : مدیر عمومی پالیسی وستراتیژی گزارشگیری از :...
May 24, 2016 Jun 06, 2016
کارشناس تحقیقات و شکایات
عنوان وظیفه : کارشناس تحقیقات و شکایات وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : ریاست حقوق بشر، توازن ترکیب ملیتی و انسجام جندر بست : (4 ) گزارشدهی به : مدیر عمومی حقوق بشر گزارشگیری از : ندارد کود : 22-90-030...
May 24, 2016 Jun 06, 2016
کارشناس ارتباط و آگاهی عامه
عنوان وظیفه : کارشناس ارتباط و آگاهی عامه وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : ریاست حقوق بشر، توازن ترکیب ملیتی و انسجام جندر بست : (4 ) گزارشدهی به : مدیر عمومی حقوق بشر گزارشگیری از : ندارد کود :...
May 24, 2016 Jun 06, 2016
ترجمان
عنوان وظیفه : ترجمان وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : قوماندانی تعلیم و تربیۀ ستردرستیز بست : (5) گزارش دهی به : مکتب پولیس مدیریت تعلیم و تربیه گزارش گیری از : ندارد کود: ...
May 24, 2016 Jun 06, 2016
آموزگار
عنوان وظیفه : آموزگار وزارت : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : قوماندانی تعلیم و تربیۀ ستردرستیز بست : (4) چهار بست گزارشدهی به : مکتب مالی تأمینات محاربوی گزارشگیری از : ندارد کود...
May 24, 2016 Jun 06, 2016
سرمربی
عنوان وظیفه : سرمربی وزارت : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : قوماندانی تعلیم و تربیۀ ستردرستیز بست : (4) گزارشدهی به : مکتب مالی تأمینات محاربوی گزارشگیری از : ندارد کود...
May 24, 2016 Jun 06, 2016
صفحه 1 از 8