اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان کاریابی ریاست ساختمانی و ملکیت های وزارت دفاع ملی
ریاست ساختمانی وملکیت های وزارت دفاع ملی در بخش تسهیلات انجنیری ساحوی قول اردوی 215 میوند ولایت هلمند ، قوای هوایی شیندند ولایت هرات ، قوای هوایی ولایت قندهار ، کمپ شینگ ولایت لوگر به افراد واشخاص واجد شرایط ذیل ضرورت دارد. گمپ های لیترنیک...
Dec 30, 2014 -
مدیر اداری بست 5
عنوان وظیفه : مدیر اداری وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : ریاست ساختار وتعلیم وتربیه/ ستردرستیز بست : (5 ) گزارشدهی به : مدیر عمومی تحصیلات/ریاست ساختار وتعلیم وتربیه گزارشگیری از :...
Aug 24, 2014 Sep 28, 2014
آموز ګارمالی بست 4
عنوان وظیفه : آموز ګارمالی وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : قوماندانی عمومی تعلیم،تربیه ودوکتورین/ قوماندانی حمایوی وتامیناتی بست : بست( 4) گزارشدهی به : آمرمالی واداری/ قوماندانی عمومی...
Aug 24, 2014 Sep 28, 2014
سرمربی بست 4
عنوان وظیفه : سرمربی وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : قوماندانی عمومی تعلیم،تربیه ودوکتورین /قوماندانی های حمایوی وتامیناتی بست : ( 4) گزارشدهی به : آمر عمومی محاسبه/ قوماندانی عمومی...
Aug 24, 2014 Sep 28, 2014
مربی بست 4
عنوان وظیفه : مربی وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : قوماندانی عمومی تعلیم،تربیه ودوکتورین/ قوماندانی حمایوی وتامیناتی بست : ( 4) گزارشدهی به : آمرعمومی محاسبه/ قوماندانی عمومی تعلیم،تربیه...
Aug 24, 2014 Sep 28, 2014
005- مامور اداری
لایحه وظایف ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه : مامور اداری وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت :...
Jul 27, 2014 -
005- مدیر اداری
لایحه وظایف ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه : مدیر اداری وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت :...
Jul 27, 2014 Aug 16, 2014
05- مامور اجرايیه
لایحه وظایف ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه : مامور اجرايیه وزارت/اداره : دفاع...
Jul 27, 2014 Aug 10, 2014
05- مدیر تنظیم و اداره تاسیسات
لایحه وظایف ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه : مدیر تنظیم و اداره تاسیسات وزارت/اداره : دفاع...
Jul 27, 2014 Aug 16, 2014
5- مدیر اداری
لایحه وظایف ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه : مدیر اداری وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت :...
Jul 27, 2014 Aug 16, 2014