اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آموز ګارکمپیوتر
اعلان بست ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه : آموز ګارکمپیوتر وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت :...
Feb 04, 2014 Mar 03, 2014
تکنیشن لابراتوار
اعلان بست ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه : تکنیشن لابراتوار وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت :...
Feb 04, 2014 Mar 03, 2014
تکنیشن پروستاتیک
اعلان بست ...................................................................................................................................... عنوان وظیفه : تکنیشن پروستاتیک وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت :...
Feb 04, 2014 Mar 03, 2014
مامور اداری
اعلان بست ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه : مامور اداری وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت :...
Feb 04, 2014 Mar 03, 2014
مدیر پرسونل
اعلان بست ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه : مدیر پرسونل وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت :...
Feb 04, 2014 Mar 03, 2014
معتمد
اعلان بست ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه : معتمد وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت :...
Feb 04, 2014 Mar 03, 2014
مدیر دیپوزیت
اعلان بست ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه : مدیر دیپوزیت وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت :...
Feb 04, 2014 Mar 03, 2014
محاسب (نقدی وجنسی)
اعلان بست ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه : محاسب (نقدی وجنسی) وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت :...
Feb 04, 2014 Mar 03, 2014
مدیر بیلانس مالی
اعلان بست ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه : مدیر بیلانس مالی وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت :...
Feb 04, 2014 Mar 03, 2014
مدیر عمومی محاسبه واکمال
اعلان بست ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه : مدیر عمومی محاسبه واکمال وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت ...
Feb 04, 2014 Mar 03, 2014
صفحه 1 از 4
قبل1234بعد