اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مدیر حاضری و معاشات
عنوان وظیفه : مدیر حاضری و معاشات وزارت / اداره : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : معاونیت تعلیمات و پرسونل بست : (5) گزارشدهی به : رییس منابع بشری گزارشگیری از : ندارد کود :...
Jan 24, 2016 Feb 06, 2016
عضو ثبت اسناد
عنوان وظیفه : عضو ثبت اسناد وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : ریاست حقوق / مدیریت عمومی مالی واداری بست : (5 ) گزارشدهی به : مدیر عمومی مالی واداری گزارشگیری از : ندارد کود...
Jan 24, 2016 Feb 06, 2016
کارشناس حقوق بشر
عنوان وظیفه : کارشناس حقوق بشر وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : ریاست حقوق/ مدیریت عمومی امور قوانین بین المللی وحقوق بشر بست : (4 ) گزارشدهی به : مدیر عمومی امور قوانین بین المللی وحقوق بشر گزارشگیری از :...
Jan 24, 2016 Feb 06, 2016
کارشناس امور قانونگذاری
عنوان وظیفه : کارشناس امور قانونگذاری وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : ریاست حقوق/ مدیریت عمومی امور قانونگذاری بست : (4 ) گزارشدهی به : مدیر عمومی امور قانونگذاری گزارشگیری از : ندارد کود...
Jan 24, 2016 Feb 06, 2016
مدیر قیدوثبت اسناد
عنوان وظیفه : مدیر قیدوثبت اسناد وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : ریاست حقوق بست : (5 ) گزارشدهی به : مدیر عمومی اخلاقیات وقوانین پرسونل گزارشگیری از : ندارد کود :...
Jan 24, 2016 Feb 06, 2016
مدیر پالیسی و قوانین پرسونل
عنوان وظیفه :مدیر پالیسی و قوانین پرسونل وزارت/اداره :دفاع ملی موقعیت :کابل بخش : ریاست حقوق بست : (5 ) گزارشدهی به : رییس گزارشگیری از : ندارد کود : 22-90-024-023 ...
Jan 24, 2016 Feb 06, 2016
مدیر اجرائیه
عنوان وظیفه : مدیر اجرائیه وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : ریاست حقوق بشروانسجام جندر بست : (5 ) گزارشدهی به : ریاست حقوق بشروانسجام جندر گزارشگیری از : ندارد کود :...
Jan 24, 2016 Feb 06, 2016
مدیرعمومی مالی
عنوان وظیفه : مدیرعمومی مالی وزارت/اداره : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : ریاست حقوق بشر و انسجام جندر بست : (4 ) گزارشدهی به : آمر مالی واداری گزارشگیری از : ندارد کود :...
Jan 24, 2016 Feb 06, 2016
عضو صنف بندی مسلک ها
عنوان وظیفه : عضو صنف بندی مسلک ها وزارت : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : ریاست حقوق بشر، توازن، ترکیب ملیتی و انسجام جندر بست : (4) گزارشدهی به : مدیر صنف بندی تعلیمات مسلکی گزارشگیری از :...
Jan 24, 2016 -
عضو تحصیلات
عنوان وظیفه : عضو تحصیلات وزارت : دفاع ملی موقعیت : کابل بخش : ریاست حقوق بشر، توازن، ترکیب ملیتی و انسجام جندر بست : (4) گزارشدهی به : مدیر صنف بندی تعلیمات مسلکی گزارشگیری از : ندارد کود...
Jan 24, 2016 Feb 06, 2016
صفحه 1 از 10