اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آموز گارزبان انگلیسی,,
لایحه وظایف ....................................................................... عنوان وظیفه :آموز گارزبان انگلیسی وزارت و یا اداره: دفاع ملی موقعیت: کابل بخش: قرارگاه ستردرستیز/قوماندانی پوهنتون دفاعی مارشال...
Oct 24, 2016 Nov 02, 2016
آموز گارزبان انگلیسی,
لایحه وظایف ....................................................................... عنوان وظیفه :آموز گارزبان انگلیسی وزارت و یا اداره: دفاع ملی موقعیت: کابل بخش: قرارگاه ستردرستیز/قوماندانی پوهنتون دفاعی مارشال...
Oct 24, 2016 Nov 02, 2016
ماموراداری,
لایحه وظایف ....................................................................... عنوان وظیفه :ماموراداری وزارت و یا اداره: دفاع ملی موقعیت: کابل بخش: قرارگاه ستردرستیز/قوماندانی پوهنتون مارشال...
Oct 24, 2016 Nov 02, 2016
لابرانت
لایحه وظایف ....................................................................... عنوان وظیفه :لابرانت وزارت و یا اداره: دفاع ملی موقعیت: کابل بخش: قرارگاه ستردرستیز/قوماندانی پوهنتون مارشال فهیم بست:(5) گزارشدهی...
Oct 24, 2016 Nov 02, 2016
آموز گارزبان انگلیسی.
لایحه وظایف ....................................................................... عنوان وظیفه :آموز گارزبان انگلیسی وزارت و یا اداره: دفاع ملی موقعیت: کابل بخش: قرارگاه ستردرستیز/قوماندانی تعلیم...
Oct 24, 2016 Nov 02, 2016
معتمدآرشیف
لایحه وظایف ....................................................................... عنوان وظیفه :معتمدآرشیف وزارت و یا اداره: دفاع ملی موقعیت: کابل بخش: قرارگاه ستردرستیز/اکادمی علوم طبی بست:(7) گزارشدهی به:آمر...
Oct 24, 2016 Nov 02, 2016
مامور اداری بخش معاینات طبی
لایحه وظایف ....................................................................... عنوان وظیفه :مامور اداری بخش معاینات طبی وزارت و یا اداره: دفاع ملی موقعیت: مزارشریف بخش: قرارگاه ستردرستیز/قوماندانی عمومی جلب...
Oct 24, 2016 Nov 02, 2016
معتمد نقدی وجنسی
لایحه وظایف ....................................................................... عنوان وظیفه :معتمد نقدی وجنسی وزارت و یا اداره: دفاع ملی موقعیت: کابل بخش: قرارگاه ستردرستیز/ معاونیت اداری بست:(7) گزارشدهی به:معاون...
Oct 24, 2016 Nov 02, 2016
مامور اداری
لایحه وظایف ....................................................................... عنوان وظیفه :مامور اداری وزارت و یا اداره: دفاع ملی موقعیت: کابل بخش: قراگاه ستردرستیز/ قوماندانی صحیه بست:(6) گزارشدهی به:آمر...
Oct 24, 2016 Nov 02, 2016
معتمد قول اردو ها
لایحه وظایف ....................................................................... عنوان وظیفه :معتمد قول اردو ها وزارت و یا اداره: دفاع ملی موقعیت: کابل بخش: معاونیت تامینات تکنالوژی ولوژستیک/ مدیریت عمومی کوپراتیف...
Oct 24, 2016 Nov 02, 2016
صفحه 1 از 13