محمد الله بریدمل لوای حمایه

محمد الله بریدمل لوای حمایه

من با سایر همسنگرانم در سنگر دفاع از تمامیت ارضی و نوامیس ملی کشور مصروف نبرد با دشمنان مردم افغانستان هستیم، از ملت و مردم متدین و شریف خویش خواهانیم که وحدت و یکپارچگی را حفظ نموده، به تعلیم و تربیت رجوع کنید تا به کاروان تمدن بشری پیوسته و با کارهای شباروزی، عقب ماندگی سه دهه جنگ را جبران نمائیم.

منسوبان نهادهای دفاعی و امنیتی کشور، به ویژه اردوی ملی با حمایت و پشتیبانی قاطع شما ملت بزرگ به پیروزی های زیادی دست یافته است و من نیز در حصۀ خود تلاش نمودم تابا نثار جان خویش یک امنیت سراسری را درکشور فراهم نموده، تا باشد که چشم امید هموطنان ما به آرمان و آرزوی شان که همانا تأمین امنیت و آرامش می باشد تحقق یابد و نویدی گردد، برای افق های دورتر.

زمانی که می بینیم وطن و مردم ما به صورت محسوس در حال پیشرفت است، برخود و وظیفۀ که اجرا می نمایم می بالم، و افتخار میکنیم که منحیث یک فرزند صدیق این سرزمین در دفاع از وطن قرار داشته و دشمنان صلح و آرامش اجازه نمی دهیم تا زندگی مردم شریف مارا مختل سازد.