سید صبغت الله افسر قول اردوی 203 تندر

هموطنان عزیز و مردم غیور کشور! افتخار مینمایم که در شرایط سخت و دشوار بیشتر از پیش صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی خویش را حمایت و پشتیبانی نمودید.

هر روز می بینم و می شنوم که مردم با عزت ما در گوشه گوشۀ کشور، از فرزندان شان که در صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی مصروف اجرای وظایف محوله می باشند، حمایت می نمایند.

بدون شک، این کارِ شما برای صفوف  منسوبان امنیتی کشور، قوت و نیرو بخشیده و سبب کسب افتخارات و دست آوردهای بیشتر می گردد.

از زمانیکه لباس نظامی برتن کردم به طور عجیبی غرور و شهامت را در وجودم احساس می کنم که توآم با مسئولیت و رسالت است. این رسالت؛ دفاع از وطن، تمامیت ارضی و استقلال ملی وطن ما است. برای هموطنان خود اطمینان می دهم که تا آخرین رمق حیات از وطن و مردم خود جانانه دفاع نموده و نمی گذارم که دشمنان صلح و ثباتِ کشور، مکتب و مسجد، مدرسه و پوهنتون، راه و سرک و سایر تأسیسات ملی و عام المنفعۀ ما را تخریب نمایند.