فایض افسر قول اردوی 201 سیلاب

اردوی ملی ضامن صلح و ثبات همیشگی درکشور عزیزما افغانستان میباشد زیرااین نیروهای اردوی ملی اندکه بافداکاری و تلاشهای خستگی ناپزیرخویش جلوحملات مخربانه دشمنان سوگندخورده کشوررا گرفته وبرای آنها اجازه نمی دهندتا زنده گی مملوازصفاوصمیمیت مردم شریف مارا مختل سازد.من منحیث یک منسوب فداکاربرای مردم ما تعهدمی سپارم که تا داشتن یک قطره خون دروجود خویش ازوجب – وجب خاک کشورخوددفاع نموده براهیچ فردگروه ونهادی اجازه نمی دهم تا امنیت وثبات رادروطن مامختل نمایند.دراخیرازهمه هموطنان شریف و متدین کشورخواهشمندم تا نیروهای دفاعی وامنیتی رادرراستای اجرای وظایف محوله شان همکاری نمایند.