بیانیه مطبوعاتی شماره 182 تاریخ 21 جوزا 1397

دسـتآوردهای نیروهای خاص در دوهفته

کابل-افغانستان:  نیرو های خاص اردوی ملی یکی از نیرو های مجهز کشور در سطح منطقه بوده این نیرو ها مسوولیت عملیاتهای شبانه را به عهده داشته  و از ایجاد تاسیس آن تا اکنون توانسته اند ده ها عملیات موفق را علیه دشمن در سرتاسر کشور راه اندازی و  ضربه محکم را به پیکر دشمن وارد نمایند .

در نتیجه عملیات شبانه که طی 2 هفته در نقاط مختلف کشور از سوی این نیرو های دلیر راه اندازی گردیده، ده ها تن از دشمنان مردم افغانستان کشته و زخمی، چندین تن ازقوماندانان کلیدی آنان از بین برده شده اند.

در این عملیات ها 168 میل سلاح مختلف النوع، 80 عراده واسطه، 4 دیپوی سلاح و مهمات، 7 باب قرارگاه، 3 محبس، 5 لابراتوارمواد مخدر، 293 کیلوگرام هیروئین، 3703 کیلوگرام مورفین، 5135 کیلوگرام تریاک، 1750 کیلوگرام امونیم کلوراید، 200 بوری امونیم نایتریت، 81 کیلوگرام کاربن از بین برده شده و 112 حلقه ماین و 8 و نیم کیلو گرام مواد انقجاریه کشف و خنثی گردیده اند. 

اردوی ملـــی به عنوان نیروی دفــــاعی کشور بــا تمام توان، حــاضر به هر نوع قربانی برای تامین امنیت و آرامـــش مــردم بــــوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.

 

###