بیانیه مطبوعاتی شماره 103 تاریخ 25 ثور 1397

شهر فراه در تحت کنترول نیرو های دفاعی و امنیتی قراردارد

کابل: افغانستان-

  شب گذشته حوالی ساعت 2:00  دشمن بالای ولسوالی شیبکوه ولایت فراه حمله نموده که با مقاومت نیرو های دلیر دفاعی و امنیتی روبرو شدند، همچنان حمله دومی دشمن شب گذشته در شمال شهر در قسمت های دریا خانه ، و قریه جات ریگی، سید آباد و حیدر قلی آغاز شد که بعدآ قطعات نیرو های دفاعی و امنیتی از طریق زمین و هوا ، حملات را سازماندهی و ساحات را تحت تصرف خویش در آورده  و فعلا شهر فراه تحت کنترول نیرو های دفاعی و امنیتی قرار دارد.

سربازان نیرو های دفاعی و امنیتی با مورال عالی مصروف دفع و طرد گروپ های باقی مانداه دشمن هستند .

به مردم شریف ولایت فراه اطمینان داده میشود که نیرو های دفاعی و امنیتی تا آخرین رمق حیات از مردم و دولت خویش دفاع مینمایند.


 
 

###