بیانیه مطبوعاتی شماره 40 تاریخ 25حمل 1397

 

پاسخ وزارت دفاع ملی به گزارش اخیر سیگار در رابطه به مواد ممر قطعات اردوی ملی  

کابل افغانستان: وزارت دفاع ملی گزارش اخیر سرمفتش ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان را دریافت و در پاسخ آن مینگارد که این وزارت به  اساس پلان منظور شده خویش  در رابطه به اکمال مواد ممر قطعات و جزوتام های اردوی ملی نکات ذیل را قابل یاد آوری میدارد:

· توزیع تیل  برای پاورپلانت ها و جنراتور هابه خاطر تسهیلات الکترونیکی که در پاور پلانتها موجود میباشدتوزیع میگردد. 

اکمال تیل برای وظایف محاربوی و اوپراسیونی به اساس پلانهای محاربوی که از جانب جزوتام های اردوی ملی ترتیب و بعد از تائید ریاست اوپراسیون و منظوری مقام محترم ستر درستیز، اکمال و مصرف میگردد.

· به اساس امر مورخ 16 دلو 1396 مقام محترم ریاست جمهوری و طرزالعمل منظور شده وزارت دفاع ملی توزیع تیل برای وسایط اردوی ملی از روی  گردش کیلو متر صورت میگیرد و اضافه از آن قابل مجرا نمیباشد.

· مصارف تیل بعد از ویزه و کنترول از طریق ریاست لوژستیک ستر درستیز به دفتر محترم CSTC-A ارسال و دفتر مذکور با درنظر داشت رسید اسناد معتبر و مصارف ماه قبلی در قسمت  اکمال تیل بعدی، اقدام میگردد .

 رهبری وزارت دفاع ملی مصمم است تادر مبارزه علیه فساد اداری بحیث یکی ازشاخص های اساسی اولویت های کاری خویش مبارزه جدی نموده ، با متخلفین برخورد قانونی نماید. 

 

###