بیانیه مطبوعاتی شماره484 تاریخ11 دلو 1396

 

تورنجنرال دولت "وزیری" سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت: "وزارت دفاع ملی جغرافیای جدیدی از کشوررا تحت حاکمیت طالبان تایید نمیکند!".

گزارشان مبنی بر فیصدی حاکمیت توسط طالبان و داعش و آن هم تائیدش از طریق تلیفون بر جغرافیای کشور میتواند خیلی نوسانی، متغیر ودور از واقعیت باشد.

گروه های دهشت افگن در افغانستان قدرت مقابله با نیروهای دفاعی و امنیتی را روز تا روز از دست می دهند و به حملات و تلفات ملکی ها برای بر آورده ساختن عطش وعقده های شان می پردازند. موفقیت  های نیروهای دفاعی وامنیتی در فراه ، هلمند ، ارزگان ،غزنی ، ننگرهار ،کندز و فاریاب میتواند در تغییر محاسبات و فیصدی هانقش زیاد میداشته باشد.

طوریکه در گزارش سیگار آمده تهدیدات با حاکمیت کاملا متغیر است باز هم در هر جای که تهدیدات دشمنان وجود دارد ، نیروهای دفاعی و امنیتی به رفع آن پرداخته و برای فروکش نمودن تهدیدات با استعمال ظرفیت های شان به سرکوب دشمنان پرداخته است .

بی بی سی که  گزارش تلیفونی را در مورد 399 ولسوالی این کشور تهیه نموده در افغانستان بجز از 11 ولسوالی تحت حاکمیت دشمنان آنهم درمرکز ولسوالی ،دیگر هیچ جغرافیای در اختیار دهشت افگنان نیست ، درست است در 20 الی 30 نقاطی که دشمنان تهدیدات را بوجود آورده اند، نیروهای دفاعی کشور در قالب عملیات های محاربوی مصروف سرکوب دشمنان اند،ولی حاکمیت دشمنان افغانستان دران مناطق قطعا وجود ندارد.

همین امروز 14 عملیات در 12 ولایت کشور نمایانگر آنست که در 14 نقطه مشکلات امنیتی و تهدیدات وجود دارد که قطعات قهرمان اردوی ملی  در مقابله با تهدیدات ، مصروف شکست گروه های دهشت افگن اند .

مسله 15 ملیون نفر تحت حاکمیت طالبان کاملاً مبالغه آمیز  است ،زیرا شهرهای بزرگ مثل کابل، ننگرهار ، خوست ، هرات، قندهار ، بلخ ، بامیان ، دایکندی، پروان ، کاپیسا و اخیرآً لشکرگاه از جمله شهرهای  است که بیش از 20 ملیون انسان در آن زندگی می کنند و حاکمیت مطلق دولت جمهوری اسلامی افغانستان در آن وجود داردوبرعلاوه مراکز همه ولایت و ولسوالی ها میتواند نمایانگر آن باشد که حاکمیت قانون درکشورگسترده وتایید کننده اجرای رسالت نیروهای دفاعی وامنیتی افغانستان برهمه جغرافیای کشوراست.

تائید میکنیم که دربعضی مناطق  تهدیدات وجود دارد و نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان برای دفع و طرد آن با درنظرداشت ظرفیت های شان مصروف اند ،ولی بیشتر از هر وقت دیگر نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان مجهز با تکنالوژی پیشرفته شده و دسترسی به امکانات بیشتر ادامه دارد  ،بنأ با ظرفیت های جدید اردوی ملی افغانستان درسال پیشرو مصمم هستیم  ، وضعیت امنیتی کشور را با اجرای عملیات موثر بهبود بخشیم .

باید گفت  محاسبات نوسانی ،به هیچ صورت نمایانگر واقعیت های موجود شده نمیتواند ،وضاحت دارد که دشمنان مردم افغانستان بجز ایجاد تبلیغات واهی و تهدیدات در جغرافیای کشور حاکمیت ندارند.

###