بیانیه مطبوعاتی شماره 236 تاریخ 19 اسد 1396

تورنجنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت:

کابل-افغانستان: با توجه به وضعیت که در منطقه میرزا ولنگ  ولسوالی صیاد  ولایت سرپل  بوجود آمد  وزارت دفاع ملی هیئتی را تحت اداره لوی درستیز قوای مسلح  به آن ولایت توظیف نمودند.

لوی درستیز قوای مسلح که در راس یک هیئت عالیرتبه به ولایت سرپل رفته بودند ، اوضاع را از نزدیک مشاهده  و با مردم  منطقه میرزا ولنگ  دیدار نموده و با ایشان  ابراز همدری نمودند.

لوی درستیز قوای مسلح وضعیت قریه میرزاولنگ را به برسی گرفته ، طی  مراسم برای شهدای  اتحاف دعا نموده برای مجروحین و باز مانده گان شهدا اقدامات مقتضی اتخاذ نمودند.

همچنان برای تامین امنیــــــــــــت بهتر آن ولا یت به قــــــــــــــوماندان قول اردوی 209 شاهین هدایت مشخص داده شد.

 

###