بیانیه مطبوعاتی شماره 44 تاریخ 30حمل 1396

تورنجنرال دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع ملی  کفت

دروغ شاخدار و دروغگو شرمسار

کابل-افغانستان:   هرسخن گر چه دروغ هم باشد باید به یک منطق استوار باشد و حد اقل بتواند  یک فیصد از مخاطبین و سامعین به آن یقین وبارو   پیدا کند . مردم افغانستان  و جهان این را قبو ل دارد که طالبان و سایر ګروهای تروریستی بیشترین جنایات وفجایع را  که تاریخ بشریت ، انسانیت و اسلامیت  به آن میشرمند انجام داده است . طالبان ادعا دارند که  103 هزار و 927 عملیات محاربوی را در ده سال  گذشته انجام داده است .  سوال درینجا است که  آیا انتحار در شهرها و مجامع بزرگ افراد ملکی،  آدم کشی ، ماین گذاری در راه های عام، اختطاف  وآدم ربایی، کشتن پیر مردان ، زنان  و اطفال، سوختاندن  وتخریب مساجد، مکاتب و مدارس، شفاخانه ها ، موسسات عام المنفعه ، وراه های عام  ،پلها، بند وانهار، چور و چپاول دارای های عام  ، گرفتن را های مسافرین  و  صدها جنایت  دیگر که میلیاردها افغانی به داری ملت خساره وارد کرده  است وجان هزار ها انسان مسلمان وبیگناه را گرفته و به هزار ها خانواده رابه گلم غم شانده اند ،واین همه را که  به اشاره  باداران خارجی شان انجام داده اند بنام  جهاد و عملیات محاربوی مینامند  عملیات جهادی است ؟

سخنگوی  طالبان  گفته است که در ده سال گذشته بیش از 155 هزار تن سرباز   نیروهای قهرمان  افغان را بشهادت رسانده  و 98 هزار تن سرباز را مجرو ح ساخته اند و 50733 عراده  موتر  وتانک و 551 بال طیاره دولتی  وبین المللی را ازبین برده است .  وگفته است که در حدود 822 سرباز اردوی خارجی را کشته وزخمی نموده است .

این را میگویند دروغ شاخدار و انداختن خاکستر در چشم مردم  ! آنها  به این وسیله میخواهند باداران شان را خرسند بسازند و ازآنها  پول گزاف  را برای آدمکشی و تخریب وطن بدست آورند .

بر علاوه ازین،   مردم شریف افغانستان میدانند که در طول ده سال گذشته اردوی افغانستان در حال ایجاد وانکشاف بوده  وبه هیچ وجه ارقام فوق به  موجودیت  تعداد سربازان  در نیروهای دفاعی وامنیتِی کشور سر نمیخورند ودر ده سال گذشته  قوتهای نظامی  افغانستان طیارات وتانکهایکه  در گذارش  دهشت افگنان گذارش داده شده  در دست نداشته است  .  

دشمنان وطن که اله دست بیگانه گان است وبرای فریب مردم با سو استفاده از احساسات عقیدتی وافغانی مردم برای اسلام وجهاد   تبلیغات مینمایند چهره های واقعی شان به همه گان  افشا گردیده است . و دیگر به هیچ وجه نمیتوانند به این نام فعالیت بکند وزنجیر غلامی  بیگانگان را بدور بیاندازند.

   اردوی ملی به عنوان نیروی دفاعی کشور با تمام توان، حاضر به هر نوع قربانی  برای تامین امنیت  و آرامش مردم بوده و به خاطر ازبین بردن این تروریستان عزم و اراده قوی دارند.

###