اعلانات

 • اطلاعیه مورخ 17 جدی1396

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است فردا دوشنبه مورخ 18 جدی سال 1396 قوماندان قول اردوی عملیات های خاص طی کنفرانس مطبوعاتی در رابطه به دست آورد ها، ظرفیت ها، سطح احضارات و قابلیت ها، پلانها و انکشاف بعدی قوت های عملیاتهای خاص به خبرنگاران و...

 • اطلاعیه وزارت دفاع ملی مورخ ۱۳ جدی 1396

  رده : عمومی

  اطلاعیه قرار است فردا پنجشنبه مورخ ۱۴ / جدی ۱۳۹۶ محفل پرشکوه به مناسبت معرفی افسران عالی رتبه قول اردوی عملیات خاص کوماندو درگارنیزیون قول اردوی عملیات خاص مقیم ریشخور با اشتراک افسران ارشد وزارت دفاع ملی وستر درستیز برگذار گردد ....

 • اطـــــلاعـــیـــه مورخ 9 جدی1396

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است فردا یکشنبه مورخ 10 جدی سال 1396 به تعداد 75تن از منسوبین قشر اناث اردوی ملی که جهت بلند بردن ظرفیت مسلکی به کشور دوست ترکیه اعزام گردیده بودند بعد از ختم دوره آموزشی دوباره به کشور عودت نمایند . آنعده رسانه...

 • اطـــــلاعـــیـــه مورخ 9 جدی1396

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است فردا یکشنبه مورخ 10 جدی سال 1396 قوماندان عمومی قوای هوایی، ضمن یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد دست آوردها، ظرفیت ها،تقویت و انکشاف بعدی قوای هوایی، معلومات مفصل ارایه نموده، به سوالات خبرنگاران پاسخ دهند. آنعده...

 • اطـــــلاعـــیـــه مورخ 8 جدی 1396

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است فردا شنبه مورخ 9 جدی 1396 به کمیت 214 تن سرباز و بریدمل بعد از سپری نمودن تعلیمات مسلکی تهدابی در بخش های لوژستیک، مالی ، حفظ و مراقبت وسایط و منابع بشری از مکتب تامینات محاربوی طی محفل با حضور داشت مقامات بلند...

 • اطـــــلاعـــیـــه مورخ 6 جدی1396

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است فردا پنج شنبه مورخ 7 جدی سال 1396 مراسم قدردانی و حمایت از سربازان فرقه 111 کابل طی محفلی در کمپ بتخاک ولسوالی خاکجبار بعمل آید. آنعده رسانه های محترم ملی وبین المللی که خواهش اشتراک در این مراسم را داشته باشند...

 • اطـــــلاعـــیـــه مورخ 22قوس 1396

  رده : عمومی

  اطـــــلاعـــیـــه قرار است فردا پنج شنبه مورخ 23قوس 1396 دور 79 حربی ښوونځی با اشتراک رهبری وزارت دفاع ملی وستردرستیز طی محفل فارغ شوند. از رسانه های محترم ملی وبین المللی دعوت بعمل میآ ید تا به ساعت 8:00 صبح درقراول حربی ښوونځۍ...

 • اطلاعیه مطبوعاتی مورخ 14قوس

  رده : عمومی

  اطلاعیه قرار است فردا چهارشنبه مورخ 15 قوس 1396 به کمیت 1400 تن بریدملان وسربازان بعد از ختم دوره تعلیمی از مکتب تعلیمات عالی قول اردوی عملیات خاص کوماندو طی یک گردهمای با شکوه با اشتراک رهبری وزارت دفاع ملی وستردرستیز در مقر قول...

 • اطلاعیه مطبوعاتی مورخ 11 قوس

  رده : عمومی

  اطلاعیه همایشی که قرار بود بمناسبت امضا وحمایت از پالیسی "محافظت از اطفال در منازعات مسلحانه" به اشتراک اراکین بلند پایه دولت ،رهبری حمایت قاطع ، مشاورین بین المللی و سفرای کشورهای دوست به بتاریخ 11 قوس 1396 درمقر وزارت دفاع ملی...

 • اطلاعیه مورخ 10 قوس در رابط به "محافظت از اطفال در منازعات مسلحانه"

  رده : عمومی

  اطلاعیه قرار است همایشی بمناسبت امضا وحمایت از پالیسی "محافظت از اطفال در منازعات مسلحانه" به اشتراک اراکین بلند پایه دولت ،رهبری حمایت قاطع ، مشاورین بین المللی و سفرای کشورهای دوست به بتاریخ 11 قوس 1396 درمقر...

صفحه 5 از 9