اطـــــلاعـــیـــه مورخ 14 میزان 1397

 

اطـــــلاعـــیـــه

قرار است فردا یکشنبه مورخ 15 میزان 1397 مراسم فراغت یک هزار تن سربازان اعم از ذکور واناث مربوط کندک 280 تعلیمی بعد ازفراگیری تعلیمات نظامی درمرکزتعلیمی کابل به اشتراک هئیت رهبری وزارت دفاع ملی وستردرستیز فارغ گردند. 

از رسانه های محترم ملی وبین المللی دعوت بعمل میآ ید تا به  ساعت 8:00 صبح به قراول مرکز تعلیمی نظامی کابل واقع پلچرخی  تشریف آورده ممنون سازند .

 

 

 

###