اطـــــــلاعـــــــیه مورخ 14میزان 1397

                   اطـــــــلاعـــــــیه

 قراراست فراد یکشنبه مورخ15میزان 1397 مراسم افتتاح کودکستان در قرارگاه وزارت دفاع ملی به اشتراک هئیت رهبری وزارت دفاع ملی، ستردرستیزومهمانان خارجی در قرارگاه وزارت       دفاع ملی ا جرا گردد .

از  رسانه های ملی و بین المللی دعوت بعمل می آید  تا به ساعت 08:00  صبح  به قراول  وزارت دفاع ملی تشریف آورند ممنون سازند .

 

###