اطـلاعیه مورخ 28 سنبله 1397

 

        

اطـلاعیه

وزارت دفاع ملی وستردرستیز جهت اکمال کادر بریدملی به  قوای هوایی اردوی ملی فارغان طبقه ذکور و اناث صنوف دوازدهم و بالاتر از آن را به دوره  چهارم میپذیرد .

داوطلبان  شمولیت میتوانند از تاریخ نشر الی 7 میزان سال جاری به مراکز جلب وجذب اردوی ملی در زون مرکز مراجعه نمایند .

شرایط شمولیت داوطلبان:

· داشتن تذکره تابعیت

· داشتن سند فراغت صنف دوازدهم از آن  که فیصدی نمبرات سه ساله شان حد اقل 70 فیصد باشد.

· داوطلبان از توانمندی فزیکی خوب و صحت عالی برخوردار بوده و به مواد مخدر معتاد نباشد.

· سن داوطلب مطابق به پالیسی از18 الی  26 سال تجاوز نکند .

· به زبان انگلیسی تسلط کامل داشته باشد.

· به ورثه شهدا ومعلولین حق اولویت داده میشود.

 

خاطره : در جریان کورس مدد معاش نیز پرداخته میشود .

تاریخ اخذ امتحان از طرف مسوولین جلب و جذب در هنگام ثبت نام به سمع داوطلبان رسانیده میشود.