اطـلاعـــیـه مورخ 14 جوزا 1397

 

 

اطـــــلاعـــیـــه

  قرار است بتاریخ 15/3/1397  روز سه شنبه انداخت های تعلیمی توپچی در پولیگون نظامی پلچرخی بعد از ساعت 9:00 قبل از ظهر در شمال غریب غر ولسوالی ده سبز اجراً  گردد، همشهریان محترم شهر کابل و ساکنین محلات اطراف آن مطلع باشند.

 

 

###

 

 

 

_____________________________________________________

تورن عبدالجمیل آمرامورعامه مکتب توبچی

شماره تماس: 0796757773