اطلاعیه تاریخ 18 ثور 1397

     

     اطلاعیه

قرار است فرداچهار شنبه مورخ 19 ثور 1397 به کمیت  600  تن از افسران ، برید ملان وسربازان بعد از سپری نمودن تعلیمات پیشرفته قوای خاص از دوره ( 24) تقویتی مکتب تعلیمات عالی قول اردوی عملیات های خاص کوماندو طی مراسم ویژه به اشتراک مقامات بلندرتبه وزارت دفاع ملی وستردرستیز  فارغ و سند فراغت خویشرا اخذ نمایند .

تمام رسانه های ملی وبین المللی که خواهش اشتراک رادر این محفل داشته باشند  به ساعت 8صبح به قوماندانی قول اردوی عملیات های خاص واقع ریشخور تشریف آورده ممنون سازند.

                             

###

 

نمبر تماس دگرمن عبدالقیوم امرامورعامه فرقه عملیات های خاص0785156180 و2621617