اطلاعیه وزارت دفاع ملی تاریخ10ثور 1397

                                                            اطلاعیه وزارت دفاع ملی               

قرار است فردا سه شنبه مورخ 11ثور 1397 مراسم فراغت 726 تن از افسران ، برید ملان وسربازان از تعلیمات خاص کماندو ئی در لوای شرق کماندو به اشتراک هئیت رهبری وزارت دفاع ملی وستر درستیز برگزار گردد .

تمام رسانه های ملی وبین المللی که خواهش اشتراک رادر این مراسم  داشته باشند  به ساعت 8صبح به به  قراول  لوای شرق کماندو واقع پلچرخی جوار فرقه 111کابل تشریف  آورده ممنون سازند.

 

###

دفتر مطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی

 

نمبر تماس دگرمن عبدالقیوم امرامورعامه فرقه عملیات های خاص

0785156180

2621617