اطلاعیه تاریخ 7حمل 1397

قرار است فردا مورخ 8حمل1397 مراسم فراغت دور یازدهم محصلین اکادمی  افسران جوان ، به اشتراک اراکین ارشد حکومت وهیئت های رهبری وزارت دفاع ملی وستردرستیز در قرارگاه آن قوماندانی برگزار گردد.

از رسانه های محترم ملی وبین المللی دعوت بعمل می آید تاساعت 07:00 صبح به قوماندانی دفاع ملی مارشال محمد قسیم فهیم تشریف آورده ممنون سازید .

###

دفتر مطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی