اطلاعیه وزارت دفاع ملی مورخ ۴ حمل سال ۱۳۹۷

 اطلاعیه

به اطلاع آنعده فارغان صنوف دوازدهم که در امتحان اکادمی ملی نظامی کامیاب شده اند رسانیده میشود  که سال تعلیمی جـدید اکـــادمی ملی نظامی بتـاریخ 12/1/1397آغــاز میگردد بنآ  بتـاریخ  متذکره بافوتوکاپی سند فراغت ، فوتوکاپی تذکره تا بعیت و چهار قطعه فــــوتوی رنگه  به قوماندانی اکــادمی ملی نظامی مقیم قرغه کابل حــاضر گردند .

خـــــــــاطــــره : لســـــــــــــــت کـــامـــیــــابـــــــان قـــبــــلآ ازطـــــریـــق ویـــــــب سـایــــــت وزارت دفـــــاع مـــلـی بــــه نشـر رســیــده                                        www.mod.gov.af                                  

 

 

###

دفتر مطبوعاتی سخنگوی وزارت دفاع ملی

 


آ مرپذ یرش اکادمی ملی نظامی : 0202634073

مدیریت ثبت  وراجستر پذیرش  : 0202634075

آمراجرائیه آمریت پذیرش -      : 0202634077